Informacje dla szpitali przy wyliczeniu ryczałtu PSZ

Informacje dla szpitali przy wyliczeniu ryczałtu PSZ

Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z  dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalenia ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej podstawie i wyliczając wartość ryczałtu systemu zabezpieczenia (ryczałt PSZ) na dany okres rozliczeniowy (okres planowania), powinny podać poszczególnym świadczeniodawcom  (szpitalom) składowe elementy wyliczonego ryczałtu PSZ (wyjaśnienie używanych pojęć tutaj) .

Wartość ryczałtu PSZ dla danego świadczeniodawcy (szpitala) na dany okres rozliczeniowy (okres planowania) wyliczana jest wg następującego ogólnego wzoru.

 

gdzie:

Rto jest wartość ryczałtu na dany okres rozliczeniowy (okres planowania) wyrażona w złotych,

J to jest liczba punktów, którą ma wykonać świadczeniodawca w danym okresie rozliczeniowym (okresie planowania) – wyliczona na podstawie poprawnie sporządzonego sprawozdania za poprzedni okres rozliczeniowy.

C to jest cena punktu na dany okres rozliczeniowy (okres planowania), cena wynosi jeden złoty

Q to jest wskaźnik (mnożnik), który zwiększa lub zmniejsza kwotę ryczałtu  natomiast nie wpływa na liczbę punktów do wykonania przez świadczeniodawcę w okresie planowania.

i+1 – index dolny  – oznacza,  że wartości wyliczane są na okres planowania na podstawie poprzedniego okresu obliczeniowego.

Aby szpitale mogły normalnie wykonywać swoje warunki kontraktowe, powinny zostać poinformowane przez Oddziały NFZ zarówno o kwocie wyliczonego ryczałtu PSZ jak i o liczbie punktów do wykonania w okresie planowania (okresie rozliczeniowym), czyli obecnie na okres styczeń – czerwiec 2018 r. Dotyczy to zarówno okresu rozliczeniowego styczeń – czerwiec 2018 r. jak i  następnych.

Wyliczona przez Oddziały NFZ kwota ryczałtu PSZ nie jest taka sama jak liczba punków do wykonania (pamiętając, że cena punktu wynosi jeden złoty), chociaż może być taka sama jeśli wskaźnik jakościowy dla szpitala w danym okresie rozliczeniowym wynosi 1, czyli szpital nie miał wskaźników korygujących jakościowych zarówno dodatnich jak i ujemnych albo suma tych wskaźników wyniosła 0.

 Oddziały NFZ poinformowały pod koniec kwietnia br. (to jest ok. jeden miesiąc po podaniu informacji o wysokości wyliczonych ryczałtów PSZ na okres styczeń- czerwiec 2018 r.) o kwotach wynikających z  zastosowania współczynnika jakościowego, a poprzez to wyliczenie – o liczbie punktów do wykonania przez szpital w okresie rozliczeniowym styczeń czerwiec br.

Jednak taki sposób podania informacji o liczbie punków kontraktowych do wykonania w okresie styczeń – czerwiec  br. jest niejasny dla wielu szpitali i budzi niezrozumienie.

Piotr Gryza

Czytaj więcej