Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy “sieciowej” – zasady rozliczeń

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy “sieciowej” – zasady rozliczeń

26 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dotycząca funkcjonowania „sieci szpitali” (systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej PSZ).

Ustawa doprecyzowała sposób rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach  „sieci szpitali” ze szpitalem znajdującym się w „sieci szpitali” w  części ryczałtowej, w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy przez jedną ze stron umowy, tj. szpital lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

Opisywana nowelizacja została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 10 maja 2018 r.

Przedmiotowa zmiana dotycząca „sieci szpitali” została przygotowana jeszcze przeze mnie oraz wprowadzona została poprawką poselską do procedowanego projektu ustawy o  Państwowym Ratownictwie Medycznym, w lutym 2018 r.

Generalnie zmiana wprowadza zasadę, że w przypadku rozwiązania umowy w ramach „sieci szpitali”, metoda „sieciowego” finasowania ryczałtowego (wyjaśnienie używanych pojęć tutaj) zostaje zamieniona na metodę finansowania za usługę, ale do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie ustalonego ryczałtu „sieciowego” proporcjonalnie do długości trwania umowy w danym okresie rozliczeniowym.

Powyższa zasada będzie obowiązywała dla okresu rozliczeniowego, w którym doszło do wypowiedzenia umowy i rozwiązania umowy oraz przez okres wypowiedzenia umowy do momentu rozwiązania umowy w kolejnym okresie rozliczeniowym, jeśli okres wypowiedzenia umowy obejmuje również okres rozliczeniowy następujący po okresie rozliczeniowym, w  którym nastąpiło wypowiedzenie umowy. Do rozliczeń będą uwzględnione ceny przyjęte do ustalenia „sieciowego” ryczałtu w danym okresie rozliczeniowym. (Zmiana obejmuje art 136c ust. 4a i 4b ustawy).

Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach „sieci szpitali” zawarta jest na okres kwalifikacji szpitala do „sieci szpitali” czyli obecnie do 30 czerwca 2021 roku, natomiast okres rozliczeniowy jest obecnie 6 – miesięczny. Okres rozliczeniowy może być dłuższy, ale nie może przekroczyć jednego roku. Trzeba pamiętać, ze ponieważ system „sieci szpitali” działa dopiero od października 2017 roku, zasadne jest aby w pierwszym pełnym roku działania nowego systemu, tj. w 2018 roku okresy rozliczeniowe były okresami półrocznymi.

Piotr Gryza