Zmiana rozporządzenia ryczałtowego. Co się zmienia – szczegóły

Zmiana rozporządzenia ryczałtowego. Co się zmienia – szczegóły

 Wbrew początkowym zapowiedziom obecnego Ministra Zdrowia o częściowym odejściu od systemu „sieci szpitali” albo dokonywaniu bardzo poważnych korekt, zmiany wprowadzone rozporządzeniem z dnia 21 września br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (opublikowane 24 września br.) wpisują się w działający od 12 miesięcy system „sieci szpitali” i wykorzystują narzędzia zaprojektowane na początku działania systemu, rozszerzając nieco jego działanie w  obszarze stymulowania podmiotów leczniczych funkcjonujących w ramach „sieci szpitali” do większej aktywności z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).

W tej wersji rozporządzenia następuje rozbudowanie istniejących już wskaźników jakościowych zwiększających (bądź zmniejszających) wartość kwotową kontaktu w ramach ryczałtu PSZ (bez wzrostu i spadku liczby punktów) poprzez wskaźniki jakościowe uzależnione od wzrostu bądź spadku liczby punktów wykonanych w obszarze AOS. W tej wersji rozporządzenia dodano również wskaźniki jakościowe związane, generalnie rzecz opisując, ze skróceniem kolejek do AOS w kategorii „przypadek stabilny” oraz rozbudowano narzędzie zwiększania wartości kontraktu poprzez wzrost liczby punktów na okres planowania w  zależności od liczby punktów wykonanych z zakresu AOS w okresie obliczeniowym (wyjaśnienie używanych pojęć tutaj).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2018 r. (opublikowane 24 września weszło w życie dzień po opublikowaniu) zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałt PSZ) z dnia 22 września 2017  r. (zwanego dalej rozporządzeniem ryczałtowym), zawiera zmiany dotyczące następujących trzech obszarów:

1.      Regulacja techniczna – wprowadzająca narzędzie umożliwiające uwzględnienie w  wyliczeniu wysokości ryczałtu PSZ na okres planowania zmian w wysokości:

a.      taryf (Ts,i+1 ) oraz

b.    współczynników korygujących określanych przez Prezesa NFZ na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  (OWU).

Powyższa zmiana wprowadza zasadę, że jeżeli wartość ww. wskaźników ulega albo uległa zmianie w tracie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania w ramach okresu planowania. Zmiana ta wpływa na wyliczoną wartość  ∆Tl, czyli wskaźnika uwzględniającego wpływ zmian taryf i wskaźników korygujących na liczbę punktów do wykonania w ryczałcie PSZ w okresie planowania. Początkowo zakładano, że zmiany taryf i wskaźników będą dokonywane na przełomie okresów rozliczeniowych; okazało się to trudne do wykonania, stąd powyższa zmiana wprowadzająca możliwość uwzględniania zmian opisanych wskaźników w trakcie trwania okresu rozliczeniowego (Wyjaśnienie używanych pojęć tutaj).

2.      Regulacja merytoryczna – wprowadzająca nowe narzędzie umożliwiające zwiększenie, w ramach ryczałtu PSZ, liczby punktów (jednostek sprawozdawczych) dla danego podmiotu leczniczego (zakładu leczniczego) na okres planowania, z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) wykonanych i sprawozdanych w  dokumentach rozliczeniowych za okres obliczeniowy świadczeń opieki zdrowotnej,  które będą finansowane w  ramach ryczałtu w okresie planowania.

Projektowana zmiana wprowadza współczynnik da – współczynnik prognozowanej stopy wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej, z zakresu AOS określony w planie zakupu, czyli przez dyrektora oddziału wojewódzkiego (OW) NFZ.

Dyrektor OW NFZ będzie określał w planie zakupu współczynnik wzrostu da dla zakresu AOS.

Ww. wzrost liczby świadczeń w ryczałcie PSZ związany z zakresem AOS będzie dodatkową liczbą punktów, o którą to liczbę zostanie zwiększona liczba punktów wchodzących w skład ryczałtu PSZ.

Oznacza to, że jeśli Dyrektor OW NFZ określi w planie zakupu na okres planowania da,  w wysokości na przykład 10%, to każdy zakład leczniczy otrzyma dodatkową liczbę punktów na okres planowania wg zależności 10%(da)*Ll,a, gdzie Ll,a jest liczbą punktów wykonanych i poprawnie sprawozdanych przez zakład leczniczy dla zakresu AOS w okresie obliczeniowym.

Opisywane powyżej wzrosty liczby punktów będą zwiększały wartość pozycji Ul czyli dodatkową liczbę punktów a ta z kolei wartość pozycji Ji+1czyli liczbę punktów, którą ma wykonać zakład leczniczy w danym okresie rozliczeniowym (okresie planowania) – wyliczoną na podstawie poprawnie sporządzonego sprawozdania za poprzedni okres rozliczeniowy czyli okres obliczeniowy wg zależności (Wyjaśnienie używanych pojęć  tutaj):

Ji+1 =k( Al+ Nl+ Ul )

Jednocześnie trzeba zastrzec, że zmiana i sposób określenia dodatkowych punktów w ryczałcie PSZ nie pociąga za sobą konieczności wykonania w okresie rozliczeniowym liczby punktów z  zakresu AOS.

Dodatkowa liczba punktów w ryczałcie PSZ wyliczona na okres planowania na podstawie okresu obliczeniowego jest do dysponowania przez zakład leczniczy zgodnie z ogólnymi regulacjami.

Jednocześnie, ze względu na to, że wartość kwotowa kontraktu w ramach ryczałtu PSZ wzrasta bądź spada korygowana wskaźnikami jakościowymi, w tym wskaźnikami jakościowymi związanymi ze wzrostem bądź spadkiem liczby wykonanych i sprawozdanych punktów z  zakresu AOS ( w okresie obliczeniowym w stosunku do okresu porównawczego czyli dwóch okresów rozliczeniowych przed tym, na który ustalana jest wartość ryczałtu PSZ), stanowi to istotną zachętę do wykonywania większej liczby świadczeń z zakresu AOS.

 3.      Regulacja merytoryczna – rozbudowująca istniejące już wskaźniki jakościowe uzależnione od wzrostu bądź spadku liczby punktów wykonanych w obszarze AOS. Dodano również wskaźniki jakościowe związane, generalnie rzecz opisując, ze skróceniem kolejek do AOS w kategorii „przypadek stabilny”.

W wersji pierwotnej rozporządzenia ryczałtowego (z 22 września 2017 r.) obowiązującej od stycznia 2018 r. wartość ryczałtu PSZ wzrastała o 1% (liczona od pełnej kwoty ryczałtu PSZ) w  przypadku wzrostu o 10% liczby wykonanych punktów z zakresu AOS.

W wersji obowiązującej od 25 września br., próg wzrostu liczby punktów został obniżony do 5% a przy wzroście o 10% liczby punktów z zakresu AOS wartość ryczałtu PSZ wzrasta o 1,25%, co przy jednoczesnym skróceniu czasu oczekiwania lub wzroście liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia o 10% (w kategorii przypadek stabilny), daje wzrost łączny wartości kwoty ryczałtu PSZ o 1,5%. W nowej wersji rozporządzenia wprowadzono jeszcze jeden, 20% próg wzrostu liczby punktów z zakresu AOS, również z  odpowiednim powiązaniem ze wskaźnikiem premiującym skrócenie kolejki.

 W omawianym rozporządzeniu zastosowano symetryczność zmienności wykonania liczby punktów z zakresu AOS przy ustalaniu zasady wyliczania wskaźników jakościowych, czyli wzrost liczby wykonanych świadczeń jest tak samo punktowany „in plus” co spadek „in minus”.

W poprzedniej wersji rozporządzenia obowiązującej od stycznia br. nie było takiej symetryczności, dzięki czemu podmioty lecznicze nie mogły prowadzić swego rodzaju gry z systemem poprzez budowanie wzrostu liczby świadczeń AOS w jednym okresie rozliczeniowym a spadku w kolejnym, aby zbudować odpowiedni premiowany wzrost w jeszcze następnym.

Rozporządzenie weszło w życie 25 września br. i jego zapisy będą podstawą do wyliczenia wartości ryczałtu PSZ na okres rozliczeniowy czerwiec – grudzień 2018 r.

 Piotr Gryza

 Ewentualne cytowanie i publikacja możliwa z podaniem autora i źródła: www.piotrgryza.pl