Sprawozdanie z pracy – Wiceminister Zdrowia

Najważniejsze ze zrealizowanych projektów zrealizowane w zakresie sprawowania nadzoru nad Departamentem Ubezpieczeń Zdrowotnych

1. Wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. „sieć szpitali”).

Począwszy od dnia 1 października 2017 r. rozpoczął działanie nowy model kontraktowania i finansowania świadczeń udzielanych w szpitalach, pod nazwą systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (potocznie określany jako sieć szpitali).

Wprowadzenie sieci szpitali wymagało opracowania i przyjęcia następujących aktów prawnych, poprzedzonego wielomiesięcznymi analizami i konsultacjami publicznymi:

 • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 844);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia (Dz. U. z 2017 r., poz. 1163);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1242)
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1783);
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1225).

Wprowadzenie sieci szpitali stanowi istotną modyfikację systemu kontraktowania i rozliczania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń opieki zdrowotnej, w odniesieniu do większości świadczeń szpitalnych oraz istotnej części świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), a częściowo także innych rodzajów świadczeń rehabilitacja stacjonarna i dzienna.

Omawiana zmiana systemowa powinna przynieść wymierne korzyści, w szczególności w postaci:

 • ogólnego uporządkowania i ustrukturyzowania sektora szpitalnego,
 • poprawy koordynacji i ciągłości opieki nad pacjentem,
 • lepszego dostosowania struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych oraz struktury wykonywanych świadczeń zdrowotnych do aktualnych potrzeb pacjentów,
 • bardziej racjonalnego gospodarowania zasobami na opiekę zdrowotną,
 • zwiększenia stabilności finansowej szpitali, a przez to poprawy warunków do inwestowania w ich rozwój.

W ramach sieci szpitali wyodrębniono 6 poziomów zabezpieczenia świadczeń:

 • poziom szpitali I stopnia,
 • poziom szpitali II stopnia,
 • poziom szpitali III stopnia,
 • poziom szpitali onkologicznych i pulmonologicznych,
 • poziom szpitali pediatrycznych,
 • poziom szpitali ogólnopolskich.

Poziomy te zostały zdefiniowane poprzez wskazanie charakteryzujących je profili z zakresu leczenia szpitalnego (realizowanych w trybie hospitalizacji pełnej).

Na podstawie szczegółowych kryteriów kwalifikacji dyrektorzy poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ, w dniu 27 czerwca 2017 r., ogłosili wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w poszczególnych województwach, w których ogółem znalazło się 594 szpitali. Szczegółowe dane nt. wyników kwalifikacji przedstawia tabela:

POZIOM

Liczba szpitali

Publiczne

Niepubliczne

I STOPIEŃ

283

231

52

II STOPIEŃ

96

86

10

III STOPIEŃ

62

57

5

ONKOLOGICZNY

20

14

6

PULMONOLOGICZNY

30

26

4

PEDIATRYCZNY

13

12

1

OGÓLNOPOLSKI

90

90

0

razem

594

516

78

W wykazach podmiotów zakwalifikowanych do sieci dla każdego szpitala wskazane zostały wszystkie profile i rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej, które powinien on realizować w ramach sieci szpitali, w tym profile kwalifikujące do sieci oraz dodatkowe profile i rodzaje świadczeń, przewidziane dla każdego poziomu.

Rozliczanie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie umów zawartych w ramach sieci odbywa się w dwóch formach:

 • ryczałtu systemu zabezpieczenia (ok. 54% ogółu wartości świadczeń finansowanych w ramach sieci),
 • rozliczania wyodrębnionych świadczeń, wyłączonych z ryczałtu na mocy rozporządzenia, na zasadach dotychczasowych.

Rozliczenie w formie ryczałtowej nie oznacza prostego budżetowania szpitali, które działałoby demotywująco na świadczeniodawców. Zachowany został w pełni system ewidencjonowania działalności szpitala przez płatnika – w szczególności z zastosowaniem sprawdzonego narzędzia, jakim są Jednorodne Grupy Pacjentów. Wysokość ryczałtu na następny okres rozliczeniowy została ściśle powiązana z zakresem i wartością świadczeń wykonanych i sprawozdanych w okresie poprzedzającym.

Należy w związku z tym podkreślić, że cały proces przygotowania, konsultacji i wdrożenia projektu sieci szpitali przebiegał sprawnie i nie wywołał negatywnych skutków o charakterze społecznym czy politycznym.

Jest to o tyle istotne, że z punktu widzenia funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, sieć szpitali stanowiła największą i najgłębszą korektę tego systemu od kilkunastu lat, zasadniczo zmieniając systemowe – centralne i lokalne – parametry (i układy sił) związane z kontraktowaniem i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych.

Pomimo tego, cały proces wdrożenia projektu sieci szpitali został, bez żadnych zakłóceń, zamknięty przygotowaniem wykazów świadczeniodawców zakwalifikowanych do sieci oraz podpisaniem umów „sieciowych”.

Zasadniczym czynnikiem, który – poza staranną i szczegółową pracą analityczną – pozytywnie wpłyną na ostateczny przebieg tego procesu było niewątpliwie duże znacznie jakie położono na proces konsultacji społecznych i komunikowania zmian. Wyrazem tego był w szczególności szereg spotkań ze świadczeniodawcami i organami założycielskim.

Należy również podkreślić, że zarówno ustawa wdrażająca siec szpitali, jak i ww. akty wykonawcze, wszystkie, uzyskały pozytywną opinie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Wprowadzenie w ramach sieci szpitali rozwiązań premiujących jakość świadczeń opieki zdrowotnej.

Mechanizm ustalania wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia dla danego świadczeniodawcy został uzupełniony o istotne elementy promujące jakość udzielnych świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z tym przy wyliczeniu kwoty ryczałtu uwzględnia się:

 • posiadanie akredytacji w zakresie leczenia szpitalnego udzielanej na podstawie rekomendacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,
 • posiadanie laboratorium mikrobiologicznego mającego świadectwo Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych POLMICRO,
 • posiadanie laboratorium diagnostycznego mającego świadectwo wydawane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Należy w tym kontekście w szczególności podkreślić, wprowadzone w związku z pracami nad siecią szpitali, systemowe zmiany dotyczące potwierdzania jakości badań mikrobiologicznych oraz diagnostycznych. W istocie bowiem – poprzez nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych – skonstruowane zostały w tym zakresie nowe wskaźniki, i w ten sposób stały się one realnymi i stosowanymi w praktyce instrumentami, które mają rzeczywisty wpływ na polepszenie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie wprowadzono także mechanizm promujący udzielanie świadczeń w trybie ambulatoryjnym, co powinno przeciwdziałać zjawisku mnożenia hospitalizacji nieuzasadnionych stanem pacjenta.

3. Ograniczenie możliwości żądania zwrotu kosztów świadczeń od pacjenta

Ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2173) wprowadzono zmiany w art. 50 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zabezpieczające pacjentów (świadczeniobiorców) przed obowiązkiem zwrotu kosztów udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, jeżeli dana osoba (mimo braku prawa do świadczeń opieki zdrowotnej) przedstawiła dokument potwierdzający prawo do świadczeń albo złożyła pisemne oświadczenie o przysługującym jej prawie do świadczeń działając w usprawiedliwionym błędnym przekonaniu, że posiada prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wyłączono również możliwość dochodzenia przez NFZ zwrotu kosztów świadczeń wobec osoby, która nie posiadała prawa do świadczeń, lecz dopełniła obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia udzielenia świadczenia albo 30 dni od dnia poinformowania przez Fundusz o wszczęciu postępowania mającego na celu wyegzekwowanie ww. kosztów. Wskazana regulacja wyeliminowała przypadki prowadzenia przez Fundusz egzekucji kosztów świadczeń udzielonych osobom nieposiadającym prawa do świadczeń w ww. uzasadnionych aksjologicznie przypadkach, przez co rozszerzyła prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, urzeczywistniając konstytucyjną zasadę dostępu do tych świadczeń, określoną w art. 68 Konstytucji RP.

Pisząc w skrócie, dla ułatwienia życia pacjenta i NFZ przeprowadziłem zmianę ustawową (w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), która umożliwia „wsteczne formalne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego” (gdy nie było takiego zgłoszenia) w sytuacji posiadania tytułu do ubezpieczenia, co zdejmuje z pacjenta ryzyko zapłaty za nienależnie otrzymane świadczenie zdrowotne gdy pacjent nie był zgłoszony do ubezpieczenia. Szczegóły do posłuchania, Rolskie Radio 24, wyjaśniam wprowadzona zmianę i powstałe uprawnienia pacjenta .

https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1748271,NFZ-wezwal-cie-do-pokrycia-kosztow-leczenia-Jest-ratunek

4. Umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ustawa z dnia z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, przyznała jednostkom samorządu terytorialnego (JST) kompetencje do finansowania świadczeń opieki zdrowotnych (art. 9b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wskazane finansowanie odbywać będzie się na podstawie umowy zawieranej pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a podmiotem leczniczym, przy czym pierwszeństwo zawierania takich umów przyznane zostało podmiotom leczniczym, dla których ta jednostka jest podmiotem tworzącym, lub podmiotem leczniczym będącym spółką kapitałową, w której jest jedynym albo większościowym udziałowcem, albo akcjonariuszem.

Ustawa przewiduje, by przy podejmowaniu wskazanej decyzji, jednostki samorządu terytorialnego uwzględniały regionalną mapę potrzeb zdrowotnych, priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz stan dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze województwa.

Należy zauważyć, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustrojowymi, do zadań publicznych JST należy m.in. wykonywanie zadań w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Instrumenty służące realizacji tych zadań są wskazane w szczególności w ustawach: o działalności leczniczej i o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i obejmują m.in. możliwość finansowania: programów polityki zdrowotnej oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego. Przedmiotowa zmiana rozszerza więc zakres instrumentów, w oparciu o które JST będą mogły realizować swoje ustrojowe zadania z zakresu ochrony zdrowia. Wybór odpowiedniego instrumentu w tym zakresie będzie, tak jak to ma miejsce obecnie, należał do JST. Tak więc ustawa nie nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązku finansowania świadczeń gwarantowanych dla członków swojej wspólnoty, a jedynie przyznaje im taką możliwość.

5. Wydanie oraz bieżące nowelizowanie rozporządzenia określającego kryteria wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

W związku z przejęciem od NFZ z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązku określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, opracowano rozporządzenie Ministra Zdrowia określające przedmiotowe kryteria (obszerny dokument obejmujący blisko 700 stron tabel)

Następnie zostały podjęte działania związane z udoskonaleniem poszczególnych kryteriów oceny ofert.

 • Do dnia 12 marca 2018 r.  rozporządzenie było siedmiokrotnie nowelizowane, z czego najbardziej obszerna zmiana, została zawarta projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 385). Najistotniejsze zmiany zostały wprowadzone dla świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, rehabilitacji leczniczej oraz opieki długoterminowej.
 • Wprowadzone rozwiązania znacząco wzmacniają kompleksowość oraz ciągłość udzielanych świadczeń oraz mają przyczynić się do podniesienia jakości opieki nad pacjentem w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Ww. nowelizacja rozporządzenia kryterialnego wprowadziła również szereg poprawek o charakterze korygującym i porządkującym, które w głównej mierze powinny przyczynić się do poprawy transparentności i przejrzystości dokumentów ofertowych oraz procedury wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz zminimalizować problemy weryfikacyjne w trackie kontroli podmiotów leczniczych, w tym ograniczyć znaczne nakłady pracy komisji konkursowych.

6. Aktualizacja formularzy sprawozdawczych okresowej sprawozdawczości z działalności NFZ

Opracowano projekt i przeprowadzono proces legislacyjny prowadzący do wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw (Dz.U. z 2016 r. poz. 923). W efekcie nastąpiło ujenolicenie i standaryzacja danych przekazywanych przez Fundusz, co umożliwi obiektywizację i porównywalność danych w dłuższych szeregach czasowych.

7. Określenie zakresu informacji gromadzonych i przekazywanych NFZ przez świadczeniodawców w związku z realizacją pakietu onkologicznego

Opracowano projekt i przeprowadzono proces legislacyjny prowadzący do wydania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1447).

foto: archiwum prywatne

Sprawozdanie z realizacji zadań w okresie listopad 2015 r.-styczeń 2018 r. Funduszy Europejskich i e-Zdrowia

W okresie pełnienia funkcji Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia nadzorowałem zadania realizowane przez Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

Do moich zadań należało m.in.:

I. e-zdrowie

 1. udział w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;
 2. prowadzenie spraw dotyczących rejestrów medycznych i innych baz danych, w tym ich nadzorowanie i kontrolowanie;
 3. realizacja zadań w zakresie spraw dotyczących statystyki publicznej;
 4. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących e-zdrowia, w tym w zakresie przepisów o systemie informacji w ochronie zdrowia;
 5. nadzór nad sprawami wynikającymi z realizacji przepisów o systemie informacji w ochronie zdrowia, w części do stycznia 2017 r.
 6. nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, do stycznia 2017 r.

II. Koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia

 1. koordynowanie zadań dotyczących dokumentów horyzontalnych związanych z polityką rozwoju i dotyczących obszaru ochrony zdrowia, w tym w zakresie sprawozdawczości z ich realizacji;
 2. identyfikowanie i rozwijanie możliwości wsparcia sektora zdrowia ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;
 3. monitorowanie procesu wypełniania warunkowości ex-ante dla sektora zdrowia dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020;
 4. koordynowanie przygotowywania analiz i dokumentów wynikających z warunkowości ex-ante dla sektora zdrowia dotyczącej perspektywy finansowej 2014–2020;
 5. pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia;
 6. opracowanie rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych Priorytetów Inwestycyjnych;
 7. rozwijanie zagadnienia innowacji w obszarze zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem środków europejskich przeznaczonych na ten cel;
 8. prowadzenie spraw strategicznych i programowych z zakresu e-zdrowia, w tym opracowywanie strategii i innych dokumentów o charakterze strategicznym, do stycznia 2017 r.

III. Wdrażanie funduszy europejskich

 1. pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Priorytetu IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) – na podstawie Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z 19 listopada 2014 r. (ze zmianami wprowadzonymi we wrześniu 2015 r. i we wrześniu 2016 r.);
 2. pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej IP dla Priorytetu V Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020 (POWER) – na podstawie Porozumienia z Instytucją Zarządzającą z 13 stycznia 2015 r. (ze zmianami wprowadzonymi w styczniu 2017 r.).

IV. Wdrażanie Programów Pomocowych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze zadania zrealizowane w omawianym okresie w odniesieniu do poszczególnych obszarów tematycznych.

I. e-zdrowie

1) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1524), weszła w życie z dniem 25 sierpnia 2017 r.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001524

Podstawowe zmiany wprowadzone ustawą:

 1. Zmieniona ustawa przewiduje, że administratorami danych związanych z rejestrami medycznymi będą podmioty, które prowadzą te rejestry. Rejestry medyczne są wykorzystywane m.in. na potrzeby prowadzenia działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej. Do czasu zmiany administratorem danych był minister zdrowia.
 2. Administratorem danych osobowych stał się dzięki zmienionej ustawie podmiot, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania, wypełniając obowiązki administracyjne, osobowe i techniczno-organizacyjne, np. obowiązki informacyjne w stosunku do tych, których dotyczą przetwarzane dane. Kilkuletnia już praktyka funkcjonowania rejestrów wyraźnie wskazuje, iż zdefiniowanie ministra właściwego do spraw zdrowia jako administratora danych wszystkich rejestrów medycznych (w szczególności w sytuacji znacznego zwiększenia ich liczby w przyszłości) pokazywała, że taka sytuacja była błędna.
 3. Katalog podmiotów, którym można powierzyć prowadzenie rejestrów medycznych rozszerzono o Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu NFZ będzie mógł bardziej efektywnie wykorzystywać zgromadzone dane oraz gromadzić oprócz danych sprawozdawczych również szczegółowe dane medyczne co powinno przyczynić się do poprawy efektywność i działania systemu a przez to zwiększyć dostęp do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów.
 4. W art. 19 ust. 8 ustawy wprowadzono obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych do rejestrów medycznych przez usługodawców oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne. Z przedmiotową zmianą skorelowana została zmiana upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20 ust. l ustawy, polegająca na dodaniu pkt 3a. W świetle powyższej regulacji minister zdrowia w rozporządzeniu tworzącym dany rejestr medyczny będzie określał usługodawców i podmioty prowadzące rejestry publiczne i rejestry medyczne zobowiązanych do przekazywania danych do tego rejestru, jak również sposób i terminy przekazywania tych danych.
 5. Zgodnie z art. 18 ust. 10 ustawy, na wniosek ministra zdrowia podmioty prowadzące rejestry medyczne będą musiały nieodpłatnie przekazywać dane z tych rejestrów.
 6. W art. 19 ust. 4a ustawy doprecyzowano przepisy dotyczące finansowania oraz dofinansowania prowadzenia rejestrów wyraźnie wskazując, iż finansowanie rejestru może następować w ramach środków przeznaczonych na finansowanie programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w art. 48 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) – (pkt 1), bądź minister właściwy do spraw zdrowia może przyznać na prowadzenie rejestru dotację celową podmiotowi prowadzącemu rejestr medyczny (pkt 2).
 7. W ustawie wskazano, że administratorem danych przetwarzanych w systemie RUM–NFZ będzie Narodowy Fundusz Zdrowia.
 8. Doprecyzowano definicję elektronicznej dokumentacji medycznej. Nowelizacja ustawy jednoznacznie przesądzała, że elektroniczna dokumentacja medyczna może być prowadzona również poza Systemem Informacji Medycznej, tj. niezależnie od uruchomienia platformy P1, służącej m.in. wymianie elektronicznej dokumentacji medycznej.
 9. Konsekwencją przesunięcia terminu realizacji Projektu P1 było ustalenie nowych terminów na wypełnienie przez podmioty prowadzące działalność leczniczą obowiązku elektronicznego wystawiania recept (tj. od 1 stycznia 2020 r.) i skierowań (tj. od 1 stycznia 2021 r.) oraz prowadzenia pozostałej elektronicznej dokumentacji medycznej (tj. od 1 stycznia 2019 r.) i jej wymiany, za pośrednictwem P1 (tj. od 1 stycznia 2021 r.).

2) wydane rozporządzenia

 1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1383)
 2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 404)
 3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 317)
 4. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 320)
 5. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie Rejestru Medycznie Wspomaganej Prokreacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 316)
 6. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1362)
 7. rozporządzenie z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielnie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1404) – na podstawie art. 23a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3) procedowane projekty rozporządzeń, co do których proces legislacyjny nie został zakończony:

 1. Projekt rozporządzenia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (na podstawie art. 13a ustawy o SIOZ). Zaproponowano wskazanie trzech rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej tj.:
  • informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w § 28 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) lub w § 31 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. poz. 249);
  • informację dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w § 12 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146);
  • kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania lub § 4 ust. 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.”.
 2. projekty rozporządzeń w sprawie minimalnych funkcjonalności poszczególnych systemów dziedzinowych;
 3. projekty rozporządzeń w sprawie rejestrów medycznych (w związku ze zmianą delegacji w ustawie o SIOZ).

4) nadzór nad Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia do stycznia 2017 r.

Projekt Platforma „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (dalej P1)

Projekt P1 miał zostać zakończony w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. Z uwagi na powstałe w Projekcie P1 opóźnienia po stronie Wykonawców strumienia S1 (Integratora) oraz Wykonawców strumieni S2 – S3, CSIOZ pismami z dnia 28 listopada 2015 r. złożył w stosunku do tych wykonawców oświadczenia o odstąpieniu od umów. Podstawą odstąpienia od umów były przesłanki umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań przez wykonawców. Do 31 grudnia 2015 r. Projekt P1 nie został zrealizowany, tj. nie uruchomiono podstawowych produktów w systemie, tj. e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia oraz wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

Ww. opóźnienia w realizacji projektu P1 wpłynęły na przedefiniowanie koncepcji jego realizacji. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych podjęto działania zmierzające do opracowania i wdrożenia nowej formuły realizacji Projektu P1, z wykorzystaniem wytworzonych i odebranych produktów oraz do uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej. W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie zmiany Projektu P1. Projekt został przedefiniowany oraz zorganizowany w formule obejmującej dwie fazy:

− Faza 1 – zaprojektowanie i wytworzenie produktów (podsystemów) oraz zakup infrastruktury techniczno-systemowej (część projektu finansowana ze środków PO IG w latach 2007–2015),

− Faza 2 – integracja oraz wdrożenie produktów (podsystemów) wytworzonych w Fazie 1, mające na celu produkcyjne udostępnienie następujących funkcjonalności:

e-Recepta, e-Skierowanie, wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z Internetowym Kontem Pacjenta oraz Aplikacją Usługodawców i Aptek (zasilanymi zdarzeniami medycznymi w systemie informacyjnym ochrony zdrowia), Platforma Publikacyjna Ministra Zdrowia, funkcjonalności analizy gromadzonych danych (część projektu finansowana po 2015 r.).

Zaktualizowany wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla Projektu P1 został przekazany do Komisji Europejskiej pismem z dnia 1 lutego 2016 r., a 9 listopada 2016 r. KE wydała decyzję o zmianie ww. dużego projektu (tj. P1), co oznacza zgodę KE na fazowanie inwestycji i akceptację nowej formuły realizacji Projektu P1 oraz możliwość jego finansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC). Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zawarło w tym zakresie porozumienie o finansowaniu Fazy 2 projektu P1 w ramach Działania 2.1. PO PC w dniu 20 grudnia 2017 r.

5) Statystyka – prace zespołu ds. statystyki w zakresie ochrony zdrowia

Prowadzono prace w ramach nieformalnego zespołu ds. statystyki w zakresie ochrony zdrowia (łącznie 6 posiedzeń), których efektem jest uproszczenie systemu statystyki publicznej w obszarze zdrowia oraz lepsza koordynacja działań w tym zakresie.

II. Koordynacja interwencji EFSI w sektorze zdrowia
Od grudnia 2015 r. pełniłem funkcję Przewodniczącego Komitetu ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia. (Pracom Komitetu Sterującego od grudnia 2015 r. Przewodniczył Podsekretarz Stanu, Piotr Gryza).

W związku z wymogiem wskazanym w Umowie partnerstwa – w celu zapewnienia koordynacji wsparcia EFSI na rzecz ochrony zdrowia – Minister Rozwoju decyzją z dnia 9 lipca 2015 r. (z późn. zm.) powołał Komitet Sterujący do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, funkcjonujący jako podkomitet Komitetu ds. Umowy Partnerstwa (KUP).

Komitet Sterujący jest odpowiedzialny za koordynację interwencji podejmowanych
w sektorze zdrowia ze środków UE w ramach perspektywy finansowej 2014-2020
(m. in. uzgadnianie dla programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym Planów działań dotyczących ochrony zdrowia, dokonywanie oceny efektywności
i skuteczności wykorzystania funduszy strukturalnych w sektorze zdrowia oraz wydawanie rekomendacji dla Komitetów Monitorujących w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach naborów ogłaszanych w programach krajowych i regionalnych współfinansowanych ze środków unijnych. KS stanowi gremium skupiające przedstawicieli strony rządowej i samorządowej oraz podmioty mające wpływ na sytuację w ochronie zdrowia.

Podjęte uchwały/uzgodnione działania/podejmowane inicjatywy:

 • od początku funkcjonowania, tj. od połowy 2015 r. Komitet Sterujący podjął łącznie 223 uchwały (54 w 2015 r., 89 w 2016 r., 77 w 2017 r. i 3 w 2018 r.). Funkcje Przewodniczącego KS pełniłem od końca roku 2015. W okresie przewodniczenia KS przez Piotra Gryzę podjętych zostało 166 uchwał.
 • od początku funkcjonowania, tj. od połowy 2015 r. Komitet Sterujący uzgodnił łącznie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych działania o wartości ponad 11 mld zł, w tym ok. 9 mld z UE. W okresie przewodniczenia KS przez Piotra Gryzę uzgodniono działania o wartości ponad 10 mld zł, w tym ok. 8 mld z UE
 • KS podjął, a następnie w miarę potrzeb aktualizował uchwały dotyczące rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach:
  1. Priorytetu Inwestycyjnego 9a – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych;
  2. Priorytetu Inwestycyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia;
  3. Priorytetu Inwestycyjnego 8vi – Aktywne i zdrowe starzenie się oraz programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych w ramach innych Priorytetów Inwestycyjnych;
  4. Priorytetu Inwestycyjnego 9iv – Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;
  5. Priorytetu Inwestycyjnego 4c – Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym (w ramach projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków w obszarze ochrony zdrowia).
  6. powołano grupę roboczą ds. spraw e-zdrowia przy Komitecie Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (Uchwała nr 27/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r.) – dotychczas odbyły się cztery spotkania grupy.
  7. dodatkowo w ramach działalności KS poodejmowano inne działania, np. organizowano szkolenia/warsztaty (np. spotkanie warsztatowe poświęcone tematyce e-zdrowia, warsztaty w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, szkolenie dotyczące regionalnych programów zdrowotnych).

III. Wdrażanie funduszy europejskich

Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ)

Alokacja dla całej IX osi priorytetowej wynosiła ok. 1 842 mln zł, z czego stan na koniec stycznia 2018 r.:

– wartość podpisanych umów o dofinansowanie wynosiła ok. 1 271 mln zł co stanowiło 69% całej alokacji IX Osi POIiŚ, tym:

 • ok. 876 mln zł dla projektów konkursowych,
 • ok. 395 mln zł dla projektów pozakonkursowych

– duża wartość projektów wybranych do dofinansowania na koniec stycznia 2018 znajdowała się w fazie procedowania.

Z uwzględnieniem projektów znajdujących się w procedowanych ocenach, alokacja na koniec stycznia 2018 r. została zagospodarowana w kwocie ok. 98,98% całej alokacji IX Osi POIiŚ.

Ponadto od początku wdrażania IX Priorytetu POIiŚ (lata 2016-2017) przekazane zostało narastająco w deklaracjach do Instytucji Zarządzającej wydatki kwalifikowalne w wysokości 220,85 mln zł co stanowiło 9,50% alokacji.

Zgodnie z dostępnymi danymi, poziom certyfikacji dla całego POIiŚ wg stanu na 31 grudnia 2017 roku wynosił 18,1%, natomiast dla osi IX POIiŚ za którą odpowiedzialne jest MZ wynosił on 9,46% i był trzecim wynikiem wśród 6 sektorów dla całego programu operacyjnego.

Ocena wniosków o dofinansowanie POIŚ
stan na koniec stycznia 2018 r.

Projekty konkursowe
Konkursy ogłoszone przed listopadem 2015 r. przed datą rozpoczęcia pracy w Ministerstwie Zdrowia – Nr 9.1/1/2015, 9.1/2/2015 – wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych alokacja konkursów wynosiła 180 mln zł z EFRR, zakontraktowano ok. 197 mln zł z EFRR 65 projektów. t

Konkursy ogłoszone po dacie rozpoczęcia pracy w Ministerstwie Zdrowia – Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Wybrano do dofinansowania projekty o łącznej wartości ok. 226 mln zł z EFRR. Podpisano 75 umów o dofinansowanie na kwotę ok. 224 mln zł.

Wsparcie szpitali ponadregionalnych w zakresie chorób układu krążenia i wsparcie szpitali ponadregionalnych w zakresie chorób nowotworowych. Wybrano do dofinansowania projekty na łączną kwotę ok. 273 mln zł. Podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie (37) w ramach przedmiotowych konkursów.

Wsparcie szpitali ponadregionalnych „konkurs wielozakresowy”. Wybrano do dofinansowania projekty na łączną kwotę ok. 476 mln zł. Podpisano 12 umów o dofinansowanie na łączną kwotę ok. 181 mln zł. Pozostałe umowy (27) zostały podpisane w lutym 2018 r.

Projekty pozakonkursowe

Do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych (WPZ) wpisanych zostało łącznie 73 projekty na łączną kwotę ok. 562 mln zł z EFRR.

Działanie 9.1

 1. Modernizacja istniejących centrów urazowych (CU) – 13 projektów wpisanych do WPZ na kwotę ok. 24 mln zł z EFRR.
 2. Utworzenie nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) powstałych od podstaw lub na bazie istniejących izb przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii – 18 projektów wpisanych do WPZ na kwotę ok. 130 mln zł z EFRR,
 3. Utworzenie nowych centrów Urazowych (CU) – 12 projektów wpisanych do WPZ na kwotę ok. 103 mln zł z EFRR.
 4. Budowa lub remont całodobowych lotnisk lub lądowisk dla śmigłowców przy jednostkach organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego – 6 projektów wpisanych do WPZ.
 5. Wyposażenie śmigłowców ratowniczych w sprzęt umożliwiający loty w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy – 1 projekt – zawarto umowę o dofinansowanie na kwotę ok. 25 mln PLN.
 6. Budowa baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego projekt trzy etapowy.

Działanie 9.2

  1. 1 projekt dotyczący wsparcia szpitala ponadregionalnego w zakresie chorób nowotworowych (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach) na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 37 mln zł– zawarto umowę o dofinansowanie w grudniu 2016 r.,
  2. 1 projekt dot. przebudowy istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (etap I) na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 10 mln zł – zawarto umowę o dofinansowanie 31 sierpnia 2017 r.,
  3. 1 projekt dot. przebudowy istniejących Klinik Psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (etap II) – wpisany do WPZ.
  4. 11 projektów dot. utworzenia sieci referencyjnych ośrodków leczenia niepłodności (prokreacja) na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 9,49 mln zł – wpisane do WPZ,
 1. 8 projektów polegających na wymianie akceleratorów lub ich zakupie wraz z budową/modernizacją bunkrów; z na łączną kwotę dofinansowania z EFRR ok. 192 mln zł – zawarto 6 umów o dofinansowanie projektów.
Certyfikacja POIŚ w 2017 r.

Instytucja Pośrednicząca MZ przekazała w deklaracjach do Instytucji Zarządzającej w 2017 r. wydatki kwalifikowane w wysokości 199,4 mln zł co stanowi 117% prognozy określonej przez IZ, w wysokości 170 mln zł

Narastająco od początku wdrażania IX Priorytetu POIiŚ przekazane zostało w deklaracjach do Instytucji Zarządzającej wydatki kwalifikowalne w wysokości 220,85 mln zł co stanowi 9,50% alokacji.

Bardzo duża praca i wysiłek właściwego departamentu ministerstwa zdrowia (Dep. Funduszy Europejskich i e-zdrowia) oraz mojej jako ministra nadzorującego przełożyła się na bardzo dobry poziom realizacji kontraktacji i certyfikacji w ramach Priorytetu IX POIŚ. Wysiłek w tym zakresie został doceniony przez Instytucję Zarządzającą, czego wyrazem było pismo Ministra Rozwoju z lutego 2018 r.

Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Alokacja Osi wynosi 357 mln Euro, w tym wkład UE 301 192 742 Euro.

Ogółem alokacja na Oś V POWER wynosi 357 mln EUR, co przy kursie euro 4,1449 PLN stanowi ok. 1 480 mln zł. Na koniec lutego. zakontraktowano 253 projekty, których wartość ogółem wyniosła ok. 925 mln zł., co stanowiło ok. 62,5 % alokacji ogółem na Oś V PO WER na lata 2014-2020.

Cel kontraktacji kumulatywnie na 2017 r. osiągnięto w wysokości 94,22 %.

Ocena wniosków o dofinansowanie POWER
stan na koniec stycznia 2018 r.

Działanie 5.1Programy profilaktyczne

Konkursy:

 • Profilaktyka nowotworów głowy i szyi – konkurs został ogłoszony w dniu 14.11.2016 r. , rozstrzygnięty w dniu 29.03.2017 r. Wybrano 11 projektów – 20,35 mln zł.
 • Profilaktyka wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów konkurs został ogłoszony w dniu 21.12.2016 r., rozstrzygnięty w dniu 19.07.2017 r. Wybrano 10 projektów – 17,85 mln zł. ;
 • Profilaktyka chorób naczyń mózgowych – konkurs został ogłoszony w dniu 04.04.2017 r., rozstrzygnięty w dniu 07.11.2017 r. Wybrano 9 projektów – ok. 13 mln zł .

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Konkursy:

 • Dzienny dom opieki medycznej (53 projekty) – konkurs został ogłoszony w dniu 23.07.2015 r. konkurs został ogłoszony przed data rozpoczęcia mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia rozstrzygnięty w dniu
  17.02.2016 r. Wybrano 53 projekty – kwota ok. 53 mln zł.
 • Dialog społeczny w ochronie zdrowia – konkurs został ogłoszony w dniu 03.03.2016 r., rozstrzygnięty w dniu 26.07.2016 r. Wybrano 3 projekty – 5,21 mln zł.
 • Szkolenia pracowników administracyjnych w ochronie zdrowia – konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2016 r., rozstrzygnięty w dniu 09.02.2017 r. Wybrano 19 projektów – ok. 23,9 mln zł.
 • Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej – konkurs został ogłoszony w dniu 26.04.2017 r., rozstrzygnięty w dniu 20.12.2017 r. Wybrano 12 projektów – 18,14 mln zł (w ramach alokacji 25,90 mln zł),

Projekty pozakonkursowe:

 • Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowie) – decyzja
  o dofinansowaniu została podpisana w dniu 21.03.2016 r., wartość projektu –
  15 mln zł;
 • Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowie) – decyzja o dofinansowaniu została podpisana w dniu 21.03.2016 r., wartość projektu – 9,6 mln zł;
 • Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – model POZ+ (Narodowy Fundusz Zdrowia) – umowa podpisana w dniu 27.11.2017 r., wartość projektu – 73 mln zł;

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Konkursy:

 • Centra symulacji medycznej (wieloprofilowe – kierunek lekarski, lekarski dentystyczny, pielęgniarstwo, położnictwo) – konkurs został ogłoszony w dniu 30.07.2015 r. (Konkurs ogłoszony przed datą rozpoczęcia pracy w Ministerstwie Zdrowia). Rozstrzygnięty w dniu 09.02.2016 r. Wybrano 12 projektów – ok. 264 mln zł .
 • Kompetencje zamawiane dla uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo – 1. edycja – konkurs został ogłoszony w 05.11.2015 r. Konkurs ogłoszony przed data rozpoczęcia pracy w Ministerstwie Zdrowia. Rozstrzygnięty w dniu 14.06.2016 r. Wybrano 11 projektów – ok. 33 mln zł (w ramach alokacji 90 mln zł);
 • Kompetencje zamawiane dla uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo – 2 edycja – konkurs został ogłoszony w dniu 25.01.2017 r., rozstrzygnięty w dniu 18.09.2017 r. Wybrano 16 projektów – ok. 34 mln zł (w ramach alokacji 90 mln zł);
 • Monoprofilowe centra symulacji medycznej w zakresie kształcenia pielęgniarstwa i/lub położnictwa – konkurs został ogłoszony w dniu 11.04.2017 r., rozstrzygnięty w dniu 17.11.2017 r. Wybrano 35 projektów – 92,54 mln zł (zwiększenie alokacji z 83 mln zł).

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Projekty konkursowe:

 • Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – konkurs został ogłoszony w dniu 08.10.2015 r. Konkurs ogłoszony przed data rozpoczęcia pracy w Ministerstwie Zdrowia. Rozstrzygnięty w dniu 04.04.2016 r. Wybrano 27 projektów – 67,66 mln zł.
 • Kształcenie podyplomowe lekarzy – konkurs został ogłoszony w dniu 15.06.2016 r., rozstrzygnięty w dniu 23.12.2016 r. Wybrano 20 projektów – ok. 19 mln zł (w ramach alokacji 40 mln zł);
 • Kształcenie podyplomowe przedstawicieli innych zawodów medycznych – konkurs został ogłoszony w dniu 02.09.2016 r., rozstrzygnięty w dniu 31.03.2017 r. Wybrano 16 projektów – ok. 15 mln zł.
 • Szkolenia dla kadr medycznych w ramach „Programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce” – konkurs został ogłoszony w dniu 24.07.2017 r., rozstrzygnięty w dniu 07.02.2018 r. Wybrano 3 projekty – ok. 154 tys. zł .

Ponadto zainicjowano trzy projekty pozakonkursowe:

 • Racjonalne decyzje w systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnej polityki zdrowotnej (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji) – wezwano do złożenia wniosku o dofinansowanie w dniu 02.01.2018 r., w trakcie oceny merytorycznej; alokacja – 9,5 mln zł.
 • Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z informatyzacją placówki oraz prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) – wezwano do złożenia wniosku o dofinansowanie w dniu 02.01.2018 r., w trakcie oceny merytorycznej; alokacja – 11 mln zł.
 • Pacjent – świadczeniodawca – płatnik zmiany w zakresie list oczekujących usprawniające system opieki zdrowotnej (NFZ) – wezwano do złożenia wniosku o dofinansowanie w dniu 02.01.2018 r., alokacja – 1,5 mln zł., NFZ zrezygnował z realizacji projektu.

Dodatkowo realizowane były następujące projekty pozakonkursowe, które zostały przyjęte do realizacji, wcześniej przed rozpoczęciem pracy w Ministerstwie Zdrowia:

 • Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych programów polityki zdrowotnej planowanych do wdrożenia w procedurze konkursowej
 • Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych
 • Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap I Faza pilotażowa – model POZ+ (NFZ) projekt zakończony
 • Rozwój kompetencji pielęgniarskich
 • Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju .

Certyfikacja 2017 r.

POWER

Instytucja Pośrednicząca MZ przekazała w deklaracjach do Instytucji Zarządzającej w zakresie programu operacyjnego POWER w 2017 r. wydatki kwalifikowane w wysokości 139,27 mln zł co stanowi 65,2% określonej przez IZ prognozy dla 2017 r.

Narastająco od początku wdrażania V Osi POWER przekazane zostało w deklaracjach do Instytucji Zarządzającej wydatki kwalifikowane w wysokości ok. 149 mln zł co stanowi 10,11% alokacji

IV. Wdrażanie Programów Pomocowych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

 1. Zakończono wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obszar tematyczny: „ochrona zdrowia” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) uzyskał wsparcie w wysokości 38 979 938 CHF. W ramach obszaru realizowane były 2 cele:
 • Cel I – Promocja zdrowego trybu życia oraz zapobieganie chorobom zakaźnym na poziomie krajowym i na obszarach koncentracji geograficznej, z alokacją 17 048 031 CHF – realizowane są następujące programy:

– KIK/33 – „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”, realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (kwota dofinansowania: 5 139 919 CHF),

– KIK/34 – „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”, realizowany przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła (kwota dofinansowania: 4 500 000 CHF),

– KIK/35 – „Zapobieganie zakażeniom HCV”, realizowany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (kwota dofinansowania: 3 969 907 CHF) ,

– KIK/68 – „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, realizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny (kwota dofinansowania: 3 438 691 CHF).

Wszystkie cztery projekty miały zasięg ogólnopolski. Skierowane były do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym ukierunkowaniem na dzieci i młodzież, kobiety w ciąży, pracowników sektora ochrony zdrowia oraz użytkowników narkotyków.

 • Cel II – Poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych i zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną, z alokacją 21 931 907 CHF – realizowane są następujące programy

– KIK/55 – „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (kwota dofinansowania: 5 171 509 CHF),

– KIK/56 – „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie (kwota dofinansowania: 4 683 012 CHF),

– KIK/57 – „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”, realizowany przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (kwota dofinansowania: 5 962 399 CHF),

– KIK/58 – „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem”, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie (kwota dofinansowania: 6 114 987 CHF).

Realizacja programu została zakończona z sukcesem 14 czerwca 2017 r. Wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte, a w wielu przypadkach znacząco przekroczone. Na szczególną uwagę zasługują efekty osiągnięte w projektach celu 2, co podkreślali Darczyńcy. Dzięki oszczędnościom wygenerowanym w przedsięwzięciach, udało się utworzyć znacznie więcej miejsc w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, jak również przeszkolić większą liczbę personelu. Natomiast w projektach celu 1 udało się zrealizować duże kampanie społeczne o zasięgu ogólnopolskim, które wpłynęły na podniesienie świadomości całego społeczeństwa w zakresie troski o swoje zdrowie.

 1. W ramach Funduszy norweskich i EOG 2009-2014 realizowano dwa programy:
  • PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
  • PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu

Na ich wdrożenie Darczyńcy przekazali 76 mln Euro.

Dzięki realizacji Programu PL07, 37 podmiotów oraz ich pacjenci/podopieczni skorzystali z poprawy usług zdrowotnych. Podmioty te są ulokowane na terenie całej Polski w związku z tym rezultaty Programu są odczuwalne w całym kraju.

Projekty realizowane były w trzech obszarach:

 • Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych – 22 projekty
 • Poprawa opieki perinatalnej – świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń – 10 projektów
 • Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów w Polsce – 5 projektów

W ich ramach prowadzono programy profilaktyczne i promocji zdrowia, dokonywano rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, zakupiono niezbędny sprzęt, prowadzono warsztaty i terapie, realizowano edukację zdrowotną, kampanie społeczne, a także prowadzono działania z zakresu e-zdrowia.

Część z projektów charakteryzowała się dużą innowacyjnością. Zastosowane środki w okresie wdrażania projektów pozytywnie wpłynęły na poprawę warunków i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz podniesienie poziomu opieki nad grupami docelowymi programu. Przyczyniły się również do zmiany nawyków, wpływając na poprawę stylu życia.

Zrealizowane w ramach współpracy dwustronnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia dwie aplikacje na urządzenia mobilne dotyczące profilaktyki nowotworowej oraz cukrzycy w ciąży w dalszym ciągu są dostępne i mogą być użytkowane przez grupy docelowe.

Program znacząco przyczynił się do poprawy opieki perinatalnej. Dzięki działaniom podjętym przez beneficjentów przeprowadzono programy przesiewowe, promowano karmienie naturalne, co przyczyniło się do poprawy zdrowia noworodków.

Znacznie zwiększył się też standard opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnym. Ulepszona infrastruktura, doposażenie w sprzęt oraz różne programy profilaktyczne i terapeutyczne znacząco podniosły komfort życia podopiecznych instytucji opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Przeprowadzone programy profilaktyki nowotworowej pozwoliły na wcześniejsze wykrycie zmian nowotworowych oraz zachęciły do działań prewencyjnych.

Program PL13 zakładał realizację dwóch celów:

 • Poprawę zarządzania w ochronie zdrowia oraz
 • Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia.

Program PL13 składał się z dwóch, powiązanych ze sobą elementów tzn. projektu predefiniowanego, którego beneficjentem był Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia (DUZ) oraz części konkursowej, przeznaczonej dla wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Nabór wniosków do części konkursowej został przeprowadzony w 2014 r. oraz uzupełniony o nabór projektów z listy rezerwowej w 2015 r. na podstawie dwóch modeli wypracowanych w ramach projektu predefiniowanego. Ostatecznie zrealizowano 26 projektów pilotażowych na łączną kwotę 15.417.535 EUR.

Poprawa zarządzania w ochronie zdrowia została osiągnięta poprzez wdrożenie projektu predefiniowanego, który wzmocnił organizację i funkcjonowanie zdrowia publicznego w Polsce. Wstępne wersje Modelu oceny potrzeb zdrowotnych oraz Modelu programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki zdrowotnej dla społeczności lokalnych, opracowane w ramach projektu predefiniowanego, stanowiły wytyczne dla powiatów składających wnioski do konkursu. Kompleksowe programy promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób opracowane dla określonych grup docelowych prowadziły do zapobiegania lub ograniczania chorób związanych ze stylem życia. Dodatkowo wypracowano następujące dokumenty:

 1. Ocena społecznych nierówności w zdrowiu i ich uwarunkowań.
 2. Diagnoza istniejącej organizacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce.
 3. Model oceny wpływu regulacji prawnych, działań społecznych i gospodarczych na zdrowie (HIA- Health Impact Assesement).
 4. Model zarządzania zdrowiem populacji i funkcjonowania systemu zdrowia publicznego w Polsce.
 5. Międzysektorowa strategia na rzecz zmniejszania społecznych nierówności w zdrowiu, która ma wspomagać realizację Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ograniczania geograficznych i społecznych nierówności w zdrowiu z wykorzystaniem funkcji i instytucji zdrowia publicznego.

Natomiast cel drugi udało się zrealizować poprzez wdrożenie 26 powiatowych programów profilaktyki i/lub promocji zdrowia. W ich ramach w programach promocji zdrowia udział wzięło ponad 440 tysięcy osób, a w programach profilaktycznych – ponad 350 tysięcy.

Jednym z najważniejszych efektów wdrożonych projektów konkursowych była współpraca międzysektorowa. Zdrowie zależy od właściwych działań podmiotów z zakresu edukacji, pomocy społecznej, rozwoju sportu i ochrony środowiska. W realizowanych projektach podjęta została szeroka współpraca z instytucjami z obszaru: pomocy społecznej, edukacji, nauki, organizacjami pozarządowymi (w tym wspólnotami religijnymi), itd. Zachęcenie innych sektorów do współpracy w obszarze zdrowia było jednym z większych wyzwań, a efektywnie zrealizowane prowadziło do wdrażania zasady health in all policies.

Istotnym elementem była również edukacja zdrowotna, która przybrała formy: szkoleń czy kursów (także e-learningowe), szeroko zakrojonych akcji społecznych, takich jak pikniki zdrowotne, warsztaty, turnieje, biegi, zajęcia ruchowe.

Ponadto kampanie społeczne i informacyjne prowadzone w ramach zrealizowanych projektów miały na celu wskazanie odbiorcom, jakie działania sami mogą podjąć, aby poprawić swój stan zdrowia, a także – kiedy powinni udać się po poradę do specjalisty. Dzięki akcjom informacyjnym mieszkańcy powiatów mieli możliwość uzyskania wiedzy o realizowanych projektach, a w wielu przypadkach również okazję do bezpłatnego sprawdzenia swojego stanu zdrowia.

W celu wzmocnienia przekazu edukacyjnego beneficjenci ogłaszali również konkursy. Były to m.in. konkursy plastyczne, kulinarne, czy opracowanie koncepcji kampanii.

Zrealizowane projekty zaoferowały szeroki wachlarz badań profilaktycznych. Obejmowały one badania w zakresie: chorób układu krążenia, nowotworów (przede wszystkim: płuc i oskrzeli, piersi i narządów rodnych, układu pokarmowego, skóry, gruczołu krokowego), redukcji zewnętrznych przyczyn zgonów, chorób układu trawiennego i układu oddechowego. Były to najczęściej pomiary ciśnienia, diagnostyka laboratoryjna (w tym markery nowotworowe), konsultacje (m.in. internistyczne, pediatryczne, kardiologiczne, neurologiczne i angiologiczne), ultrasonografie, rentgenodiagnostyka, tomografie komputerowe, bronchoskopie, spirometrie, elektrokardiografy itp.

Operator Programu zrealizował ogólnopolską kampanię profilaktyki chorób układu krążenia i układu oddechowego, trwającą od 28 listopada do 17 grudnia 2017 r., skierowaną do osób młodych pn. Profilaktyka, człowieku. Realizowana kampania miała na celu profilaktykę zdrowotną. Podstawowymi jej narzędziami były: test dotyczący ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia i układu oddechowego oraz informacje dotyczące czynników ryzyka i skutków zdrowotnych. Jak wynika z przekazanego podsumowania przeprowadzenia kampanii, elementy, które miały zachęcić do odwiedzenia strony i zapoznania się z częścią merytoryczną (tj. głównie spoty), spełniły swoje zadanie, gdyż stronę odwiedziło ponad 120 tyś osób. Nad edukacyjnym charakterem kampanii czuwały zaangażowane towarzystwa medyczne: Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Towarzystwo Internistów Polskich.

Realizacja rzeczowa projektów w ramach w ramach Funduszy norweskich i EOG 2009-2014 zakończyła się 31 kwietnia 2017 r., natomiast zamknięcie programów nastąpiło 31 grudnia 2018 r.

 1. Fundusze norweskie i EOG 2014-2021

W grudniu 2017 r. podpisane zostało Memorandum of Understanding Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W jego ramach przyznano Ministrowi Zdrowia funkcję Operatora Programu pn. Zdrowie. Przydzielona alokacja, łącznie ze współfinansowaniem krajowym wynosić miała 23,5 mln € (stan na koniec lutego 2018 r.).

Program miał koncentrować się (stan na koniec lutego 2018 r.) na zmniejszaniu społecznych nierówności w zdrowiu i obejmować działania związane z:

 • telemedycyną i polityką e-zdrowia
 • zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży
 • środowiskowym modelem opieki psychiatrycznej

Zakres merytoryczny programu, podział środków na jego poszczególne elementy będzie zależał od wyniku konsultacji społecznych. Ostateczny wybór konkretnych projektów będzie wynikał z uzgodnień pomiędzy Operatorem Programu, Partnerem norweskim i stroną darczyńców.