Co robiłem i za co odpowiadałem jako Wiceminister Zdrowia

Krótko na temat co zrobiłem i za co odpowiadałem

 Od 19 listopada 2015 r. do 12 marca 2018 r. pełniłem funkcję wiceministra zdrowia podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Najważniejszy zrealizowany projekt – „sieć szpitali”, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

Od samego początku kierowałem i odpowiadałem za ten wielki projekt. Został on skutecznie przygotowany i wdrożony, co nie zawsze się udaje. Kierowałem nim przy udziale ekspertów NFZ i zewnętrznych oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz sam w znacznej mierze  budowałem zarówno projekt jak i jego należyte oprzyrządowanie prawne i funkcjonalne.

Sieć szpitali udało się skutecznie opracować, przygotować i wdrożyć.

Nadzorowałem funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) (CSIOZ do stycznia 2017r.). Nadzorowałem przygotowywanie bieżących regulacji prawnych związanych z obszarami oddziaływania NFZ i CSIOZ, w tym  projektowanie regulacji prawnych związanych z zagadnieniami przepływu informacji i stosowania systemów informatycznych.

Nadzorowałem wdrażanie ministerialnych funduszy europejskich, programów operacyjnych: infrastruktura i środowisko ( POIŚ) i wiedza edukacja rozwój (POWER) oraz wdrażanie programów pomocowych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Z rzeczy prostych a bardzo ważnych,

dla ułatwienia życia pacjenta i NFZ przeprowadziłem zmianę ustawową (w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), która umożliwia „wsteczne formalne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego” (gdy nie było takiego zgłoszenia) w sytuacji posiadania tytułu do ubezpieczenia, co zdejmuje z pacjenta ryzyko zapłaty za nienależnie otrzymane świadczenie zdrowotne gdy pacjent nie był zgłoszony do ubezpieczenia.

Szczegóły do posłuchania, Rolskie Radio 24, wyjaśniam wprowadzona zmianę i powstałe uprawnienia pacjenta .

https://www.polskieradio.pl/7/473/Artykul/1748271,NFZ-wezwal-cie-do-pokrycia-kosztow-leczenia-Jest-ratunek

Sejm i Senat

Zgodnie z zestawieniami sejmowymi zrealizowałem :

  • Podpisałem, opracowałem 1061 odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie,

  • Miałem 41 wystąpień na posiedzeniach plenarnych Sejmu; odpowiadając na pytania bieżące i uczestnicząc w debatach tematycznych,

  • Uczestniczyłem w 34 Komisjach Sejmowych prezentując: projekty ustaw, stanowiska, odpowiadając na pytania, prezentując informację.

http://search.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?DoSearchNew (wpisać Piotr Gryza)