Zasady finansowania szpitali działających w ramach „sieci szpitali”

Zasady finansowania szpitali działających w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych (PSZ) „sieci szpitali”.

Zasady finansowania przedstawiono na zaprezentowanym schemacie. Szpitale finansowane są metodą dwóch narzędzi: finansowania ryczałtowego (na schemacie niebieskie koło zębate) i finansowanie za wykonane dla pacjentów świadczenia zdrowotne (na schemacie zielone koła zębate). Świadczenia zdrowotne finansowane poza ryczałtem określone są przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Świadczenia te stanowią ok. 46% (wartość szacunkowa) wartości świadczeń zdrowotnych finansowanych w ramach PSZ „sieci szpitali”. W ramach świadczeń zdrowotnych wykonanych dla pacjentów finansowanych poza ryczałtem występują: świadczenia finansowane przez NFZ do wysokości kwoty zobowiązania określonej w umowie, czyli do wysokości limitu oraz świadczenia finansowane przez NFZ bezlimitowo, na podstawie regulacji ustawowej, czyli świadczenia pakietu onkologicznego dla pacjentów chorych onkologicznie. Nie każe świadczenie dla pacjenta chorego onkologicznie jest świadczeniem finansowanym w ramach pakietu onkologicznego. Kryteria realizacji pakietu onkologicznego określa ustawa (o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) i właściwe rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Oprócz metody finansowania za usługę szpitale w ramach PSZ „sieci szpitali” finansowane są metoda ryczałtową. Zasady ustalania wysokości ryczałtu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017r. w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (ryczałtu “sieciowego”). Ogólna zasada budowy wysokości ryczałtu “sieciowego” jest taka, ze wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy: kwartalny półroczny lub roczny) uzależniona jest od wykonania świadczeń zdrowotnych w bieżącym okresie rozliczeniowym. Ponadto kwota ryczałtu “sieciowego” jest zwiększana jeśli szpital spełnia określone kryteria jakościowe. Tak więc metoda finansowania ryczałtowego zachęca do podnoszenia jakości udzielanych świadczeń i zwiększania adekwatnej dostępności do świadczeń zdrowotnych dla najbardziej potrzebujących pomocy medycznej pacjentów. Zasady budowy wysokości ryczałtu “sieciowego” przedstawia przewijalnia prezentacja.

Przewijana prezentacja nie uwzględnia zmian dotyczących  sposobu wyliczenia ryczałtu “sieciowego” wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia i 21 września 2018 r. (zmiany te opisano tutaj).


Pojawiający się komunikat dotyczący plików cookie dotyczy mechanizmu Microsoft związanego z wyświetlaniem prezentacji w formacie PowerPoint.


Prezentowane na stronie slajdy i prezentacje są mojego autorstwa albo powstały w czasie mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia i były przeze mnie wykorzystywane w czasie spotkań z interesariuszami systemu. Były przygotowywane przy moim udziale przez dyrektorów i pracowników Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.