Wybrane odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie

W czasie mojej pracy w Ministerstwie Zdrowia odpowiedziałem na 865 interpelacji i zapytań poselskich. Interpelacje były przygotowywane przez właściwe departamenty MZ, w dominującym stopniu jednak, ze względu na tematykę spraw, przez Departament Ubezpieczeń Zdrowotnych (DUZ). DUZ miał bardzo dużo pracy, bardzo wiele spraw, interpelacji poselskich, spraw obywatelskich, skarg i wniosków, oprócz podstawowej działalności legislacyjnej i regulacyjnej. Mimo tego ogromu pracy zawsze mogłem na nich liczyć.

Wszystkie odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie były przygotowywane zgodnie z moimi wskazaniami a następnie przeze mnie analizowane, poprawiane i podpisywane.

Interpelacje

Interpelacja nr 15397

do ministra zdrowia

w sprawie wydatków na medycynę sercowo-naczyniową w najbliższych latach

Zgłaszający: Beata Małecka-Libera

Data wpływu: 10-09-2017

Szanowny Panie Ministrze,

jak pokazują statystyki na choroby układu krążenia umiera w naszym kraju prawie 50 proc. wszystkich Polaków. Choroby serca i naczyń stanowią zatem główne przyczyny zgonów w Polsce. Zmniejszenie śmiertelności z powodu chorób układu krążenia jest bodaj największym wyzwaniem przed jakim stoi obecnie służba zdrowia. Dane Głównego Urzędu Statystycznego zaprezentowane w raporcie półrocznym za 2017 r. nie napawają optymizmem: w I półroczu br. zarejestrowano ok. 200 tys. urodzeń żywych, tj. o ponad 14 tys. więcej niż przed rokiem, jednakże zmarło ok. 211 tys. osób, co oznacza wzrost blisko o 14 tys. w stosunku do I półrocza ub. roku; współczynnik zgonów wyniósł 11% wobec 10,3% przed rokiem i jest najwyższy od kilkunastu lat.

Wskazać trzeba, że ten ogromny problem społeczno–demograficzny, ma także znaczące konsekwencje gospodarcze. Nadumieralność bowiem osób w wieku produkcyjnym, tj. poniżej 65 roku życia ma bezpośrednie przełożenie na wzrost gospodarczy kraju: obniżenie śmiertelności sercowo-naczyniowej o 10% daje wzrost PKB o 1% (źródło: (M. Surhcke,et al. Healt Economics, 2010). Niestety, przy dotychczasowym poziomie wydatków budżetowych na leczenie chorób układu krążenia, rażąco odbiegającego od standardów krajów OECD, nadto wobec drastycznego obniżenia wycen w kardiologii inwazyjnej, jak również przy nieefektywnej dystrybucji środków NFZ, polska kardiologia może nie poradzić sobą ze zmniejszeniem umieralności na te choroby.

Sytuacje pogarsza jeszcze obecna reforma służby zdrowia, która wprowadzając tzw. sieć szpitali, w sposób zupełnie nieuzasadniony preferuje szpitale publiczne, mimo, że podmioty prywatne obejmują opieką kilkanaście milionów Polaków i mają w tym zakresie znaczące sukcesy. Praktyka pokazała, że funkcjonowaniu prywatnych oddziałów sercowo–naczyniowych polscy pacjenci zawdzięczają udostępnienie nowoczesnych technologii i procesów diagnostyczno–terapeutycznych, które dają najniższe wskaźniki śmiertelności wewnątrzszpitalnej i długoterminowej. Dzięki nim również budżet państwa może zaoszczędzić rocznie kilkaset milionów złotych, które można ulokować w pozostałych wymagających poprawy dziedzinach.

W mojej ocenie aktualnie należy niezwłocznie podjąć działania legislacyjne zmierzające m.in. do ustalenia proporcji wydawanych środków publicznych na poszczególne zakresy chorób cywilizacyjnych zgodnie ze standardami OECD i UE, dokonać ponownej wyceny procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych oraz wprowadzić do sieci szpitalnej poziom sercowo-naczyniowy.

W związku z powyższym, wnoszę o udzielenie odpowiedzi:

 1. Czy obecne kierownictwo resortu jest świadome zagrożeń społecznych i gospodarczych związanych z nieprawidłową dystrybycją środków publicznych i niedoszacowaniem kosztów procedur i potrzeb medycyny sercowo-naczyniowej?

 2. Czy Ministerstwo Zdrowia prowadzi analizę przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce, w szczególności pod kątem schorzeń układu krążenia?

 3. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi dotyczącymi skutków finansowych i społecznych nadumieralności Polaków w wieku produkcyjnym z powodu schorzeń układu krążenia?

 4. Czy Ministerstwo dokona ponownej wyceny procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych?

 5. Czy zostaną uruchomione rezerwy finansowe na celowane kontraktowanie prywatnych i publicznych oddziałów sercowo-naczyniowych?

Z wyrazami szacunku
Beata Małecka–Libera
Poseł na Sejm RP

Źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=C5F56D4D3C2E2C80C1258199002FE908&view=1

 

Odpowiedź na interpelację nr 15397

w sprawie wydatków na medycynę sercowo-naczyniową w najbliższych latach

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 31-10-2017

W związku z interpelacją nr 15397 Pani Beaty Małeckiej-Libery, Posła na Sejm RP, z dnia 14 września 2017 r., w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Nie podzielam poglądu Pani Poseł, że wprowadzenie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) ograniczyło dostępność do świadczeń szpitalnych w zakresie kardiologii. Dane bowiem pozwalają na stwierdzenie, że miejsca udzielania świadczeń w tym zakresie po wprowadzeniu PSZ zostały zabezpieczone na odpowiednim poziomie – w ramach PSZ funkcjonuje 147 podmiotów udzielających świadczeń w ramach wyodrębnionego profilu kardiologia, a ponadto 35 takich podmiotów udziela świadczeń w tym zakresie poza PSZ.

Ponadto pragnę poinformować, że w systemie PSZ znajdują się podmioty niepubliczne realizujące świadczenia z zakresu sercowo-naczyniowego:

 • American Heart Of Poland Spółka Akcyjna (Nazwa zakładu leczniczego: Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX),

 • American Heart of Poland Spółka Akcyjna (Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Polski im. św. Elżbiety w Katowicach), 4 miejsca udzielania świadczeń,

 • Polska Grupa Medyczna Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Nazwa zakładu leczniczego: Szpital Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata); 4 miejsca udzielania świadczeń,

 • “MEDINET” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Nazwa zakładu leczniczego: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca “MEDINET” Szpital Wrocław),

 • “MEDINET” Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Nazwa zakładu leczniczego: Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet – Szpital w Nowej Soli).

Ponadto należy zauważyć, że w drodze konkursowej wyłoniono 4 podmioty realizujące kardiologię interwencyjną w podmiotach niepublicznych – dotyczy to Świętokrzyskiego, Opolskiego oraz Pomorskiego oddziału NFZ.

Nie ulega wątpliwości natomiast, że na szczegółową analizę świadczeń w zakresie kardiologii, które zostaną udzielone w tych jednostkach po wprowadzeniu zmian, należy jeszcze poczekać.

Na uwagę zasługuje również wprowadzony w tym roku program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego. Program ten ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do niezbędnych świadczeń związanych z kompleksową opieką nad pacjentem, w tym badań kontrolnych i rehabilitacji kardiologicznej. A zatem jest to jakościowo odmienne podejście do leczenia tego rodzaju schorzeń, gdzie nie tylko zachęca się do interwencji w okresie ostrym, jak było dotychczas, ale również dba się o pacjenta w okresie późniejszym. Wykonywanie przez świadczeniodawców świadczeń w taki sposób jest też premiowane finansowo.

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się z opinią Pani Poseł, że obecnie występuje nieprawidłowa dystrybucja środków publicznych związana z niedoszacowaniem świadczeń związanych z leczeniem chorób układu krążenia. Niemniej jednak AOTMiT w kolejnych planach taryfikacji będzie poddawała weryfikacji wyceny względne poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej.

W kontekście danych epidemiologicznych, przytoczone w interpelacji Pani Poseł dane GUS dotyczące wzrostu liczby zgonów w I półroczu 2017 r., w porównaniu do I półrocza 2016 r. (Źródło: GUS. Baza Demografia.), zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie powinny być pochopnie interpretowane bez szczegółowego zbadania przyczyn zjawiska. Po pierwsze są to dane jedynie za I półrocze roku, natomiast analogiczne dane z lat poprzednich wskazują, że występuje zmienność parametrów w kolejnych latach. Dla przykładu, zgodnie z danymi GUS, w I półroczu 2015 r., w porównaniu do I półrocza 2014 r., dynamika wzrostu liczby zgonów była nawet większa niż przytoczona w interpelacji Pani Poseł. Po drugie, informacje te nie powinny być wiązane przyczynowo z chorobami układu krążenia, gdyż nie są w chwili obecnej dostępne dane za 2017 r. dotyczące przyczyn tych zgonów, a ponadto dane z aktualnych badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego– Państwowego Zakładu Higieny z ostatnich lat pokazują, że w zakresie chorób układu krążenia następuje poprawa – zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób[1].

Warto również przytoczyć następujące dane opracowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia porównujące okresy I półrocza 2017 do i półrocza 2016.

Z danych tych wynika, że średni wiek osoby zmarłej w roku 2017 był o blisko rok wyższy niż w roku 2016, a ponadto w roku 2017 zmarło mniej pacjentów do 65 roku życia niż w roku 2016.

Liczba OZW leczonych interwencyjnie I pół. 2017 (56 405) w stosunku do I pół. 2016 (55 653) zwiększyła się o 652 tj. o 1%, liczba zawałów serca zwiększyła się o 6% (1 919) z 31 647 w I pół. 2016 do 33 566 w I pół. 2017 roku, natomiast liczba rozpoznań dusznicy bolesnej zmniejszyła się w tym okresie o 5,3% (1 267) z 24 106 w I półroczu 2016 do 22 839 w I półroczu 2017.

Niemniej jednak choroby te są największym zagrożeniem życia Polaków, a w związku z tym świadczenia opieki zdrowotnej związane z ich leczeniem będą traktowane priorytetowo.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

[1] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (red. B. Wojtyniak, P. Goryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016).

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=27EA29FD088EBC0DC12581CC004BF97F&view=1o

Interpelacja nr 15586

do ministra zdrowia

w sprawie zmniejszenia wydatków na chemioterapię

Zgłaszający: Anna Nemś

Data wpływu: 18-09-2017

Szanowny Panie Ministrze!

Z dużym niepokojem śledzę doniesienia medialne dotyczące decyzji o zmniejszeniu środków finansowych w budżecie na rok 2018 przeznaczonych na leczenie chemią pacjentów chorych na nowotwory złośliwe.
W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono o 360 mln zł mniej na leczenie onkologiczne, w tym na podstawową chemioterapię, której poddawana jest niemal każda osoba zmagająca się z chorobą nowotworową.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Skoro pieniędzy na leczenie pacjentów onkologicznych jest w przyszłorocznym budżecie mniej o 360 mln zł, to dlaczego NFZ zwiększył o dodatkowe 14,7 mln zł pulę pieniędzy, którą zamierza przeznaczyć na podwyżki dla swoich pracowników?

 2. Zgodnie z raportem Fundacji Onkologicznej Alivia, ponad połowa leków onkologicznych zarejestrowanych w Europie, nie jest w ogóle refundowana w naszym kraju. Dlaczego, zdaniem Pana Ministra dochodzi do takiej właśnie sytuacji?

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=0DFD1044204B5660C12581A1004BDE0A&view=1

Odpowiedź na interpelację nr 15586

w sprawie zmniejszenia wydatków na chemioterapię

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 13-11-2017

W związku z interpelacją nr 15586 Pani Anny Nemś, Posła na Sejm RP, w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej wydatków na chemioterapię, uprzejmie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2018 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację (Dz. U. poz. 1638) w planie finansowym NFZ na 2018 r. zaplanowano zwiększenie środków finansowych na objęte refundacją leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, w tym leki stosowane w ramach chemioterapii i programów lekowych, łącznie o kwotę 608.121  tys.  zł.

Zgodnie z uzasadnieniem do obowiązującego planu finansowego NFZ na rok 2018 z dnia 25 lipca 2017 r. planowane koszty świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie całkowitego budżetu na refundację wyniosą 12.451.536 tys. zł, co stanowi wzrost o kwotę 608.121 tys. zł w porównaniu do kwoty 11.843.415 tys. zł z pierwotnego planu finansowego NFZ na 2017 r. aktualnego na dzień 25 lipca 2017 r.

W związku z powyższym twierdzenie o zmniejszeniu ww. wydatków jest nieuzasadnione.

Szczegółowe dane w przedmiotowym zakresie przedstawia poniższe zestawienie (w tys. zł):

Treść

2017 rok

2018 rok

Dynamika 2018 / 2017

Plan pierwotny

Plan obecny

Plan pierwotny

Plan obecny

Plan pierwotny

Plan obecny

Całkowity budżet na refundację, w tym:

11 141 844

12 148 255

11 482 923

12 169 361

103,06%

100,17%

Leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego objęte programami lekowymi

2 670 876

3 226 518

2 837 074

3 274 983

106,22%

101,50%

Leki stosowane w chemioterapii

574 861

677 719

602 372

683 143

104,79%

100,80%

W odniesieniu do kwestii dotyczącej podwyżek wynagrodzeń dla pracowników NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że nakłady na leczenie pacjentów w planie finansowym NFZ na rok 2018 stanowią 97,52% kosztów ogółem NFZ. Natomiast koszty administracyjne NFZ, w tym m.in. na wynagrodzenia, stanowią zaledwie niecały 1% budżetu jakim dysponuje NFZ, z tego wynagrodzenia to 0,43% kosztów ogółem NFZ. Oznacza to, że w porównaniu do innych państw Unii Europejskiej, NFZ jest jedną z najtańszych w utrzymaniu instytucji finansujących świadczenia dla pacjentów w całej UE.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że odpowiedź na drugie pytanie Pani Poseł zostanie udzielona w terminie do dnia 17 listopada br.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=5D80767DA572DD19C12581D9004E0023&view=1o

Interpelacja nr 16269

do ministra zdrowia

w sprawie wzrostu śmiertelności w Polsce

Zgłaszający: Małgorzata Niemczyk

Data wpływu: 10-10-2017

Łódź, dnia 10.10.2017 r.

Szanowny Panie Ministrze!

Jak wskazują dane GUS-u, przytoczone przez Pana Premiera Romana Giertycha na jego oficjalnej stronie na Facebooku, w pierwszym półroczu śmiertelność wzrosła w Polsce o ponad 7% w stosunku rocznym. Jak wskazuje: „W obecnym roku w ciągu sześciu miesięcy zmarło o 14 000 więcej ludzi, niż rok temu. (…) W ciągu pierwszych sześciu miesięcy zmarło o 14 tysięcy więcej ludzi, niż rok temu. Czyli miesięcznie umiera o ponad 2000 ludzi więcej, niż rok temu. Czyli dziennie umiera ponad 75 osób więcej, niż rok temu. To najgorszy wynik w historii III RP. (…)

Co jest tego przyczyną?

Od 1 stycznia 2017 r. NFZ znacząco obniżył nakłady na kardiologię. Na serce w Polsce (mocno zanieczyszczonej jeżeli chodzi o powietrze) umiera ponad połowa osób. Zamiast na kardiologię NFZ przeznaczył pieniądze na leki eksperymentalne, które są bardzo drogie, ale dla firm je produkujących pracował kiedyś b. zastępca min. Radziwiłła. Nadto NFZ od początku rządów PiS likwiduje szpitale prowadzone przez przedsiębiorców prywatnych na rzecz jednostek budżetowych, które zawsze są bardziej nieefektywne. Sieć szpitali, która została wprowadzona w dniu wczorajszym jeszcze ten problem pogłębi”.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy prawdą jest, że śmiertelność w Polsce wzrosła o ponad 7% w stosunku rocznym?

 2. Jakie są przyczyny wzrostu śmiertelności w Polsce, jakich przedziałów wiekowych dotyczą i co jest pośrednią i bezpośrednią przyczyną zgonów?

 3. Poproszę o przesłanie danych statystycznych zgonów kardiologicznych za ostatnie 4 lata z podziałem na kwartały.

 4. Czy prawdą jest, że od 1 stycznia 2017 r. NFZ znacząco obniżył nakłady finansowe na kardiologię; jeżeli tak, to ile wynosiła obniżka kwotowo i ile procentowo w stosunku do poprzedniego roku i poprzednich 2-óch lat?

 5. Czy prawdę jest, że z powodu chorób serca umiera rocznie w Polsce ponad połowa osób?

 6. Czy prawdą jest, że NFZ przeznaczył pieniądze na leki eksperymentalne? Jaka to kwota, jaka ilość pacjentów może być zabezpieczona tymi lekami? Proszę o podanie listy leków eksperymentalnych wraz z cenami, które zostały zakupione.

 7. Czy prawdą jest, że dla firm produkujących leki eksperymentalne pracował zastępca Ministra Radziwiłła; jeżeli tak, to jakie jest jego imię i nazwisko i kiedy pełnił funkcję zastępcy Ministra Radziwiłła (data od-do)?

 8. Czy w Pana ocenie można było tych zgonów uniknąć? Kto ponosi odpowiedzialność za śmierć 14 tys. Polaków?

 9. Ile szpitali prywatnych uległo likwidacji w Polsce od 12 listopada 2015 r.?

Uprzejmie proszę o udzielenie osobnej odpowiedzi na każde pytanie zawarte w interpelacji oraz nieposługiwanie się w odpowiedziach ogólnikami.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Niemczyk
Poseł na Sejm RP

źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=E69631DF82E34D1FC12581B6004BB90B&view=1

 

Odpowiedź na interpelację nr 16269

w sprawie wzrostu śmiertelności w Polsce

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 04-12-2017

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z interpelacją nr 16269 Pani Małgorzaty Niemczyk, Poseł na Sejm RP, w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

W kontekście danych epidemiologicznych, przytoczone w interpelacji Pani Poseł dane GUS dotyczące wzrostu liczby zgonów w I półroczu 2017 r., w porównaniu do I półrocza 2016 r. (Źródło: GUS. Baza Demografia.), zdaniem Ministerstwa Zdrowia nie powinny być pochopnie interpretowane bez szczegółowego zbadania przyczyn zjawiska. Po pierwsze są to dane jedynie za I półrocze roku, natomiast analogiczne dane z lat poprzednich wskazują, że występuje zmienność parametrów w kolejnych latach. Dla przykładu, zgodnie z danymi GUS, w I półroczu 2015 r., w porównaniu do I półrocza 2014 r., dynamika wzrostu liczby zgonów była nawet większa niż przytoczona w interpelacji Pani Poseł. Po drugie, informacje te nie powinny być wiązane przyczynowo z chorobami układu krążenia, gdyż nie są w chwili obecnej dostępne dane za 2017 r. dotyczące przyczyn tych zgonów, a ponadto dane z aktualnych badań Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego– Państwowego Zakładu Higieny z ostatnich lat pokazują, że w zakresie chorób układu krążenia następuje poprawa – zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób[1].

Warto również przytoczyć następujące dane opracowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia porównujące okresy I półrocza 2017 do i półrocza 2016.

Z danych tych wynika, że średni wiek osoby zmarłej w roku 2017 był o blisko rok wyższy niż w roku 2016, a ponadto w  roku 2017 zmarło mniej pacjentów do 65 roku życia niż w roku 2016.

Liczba ostrych zespołów wieńcowych (OZW) leczonych interwencyjnie I pół. 2017 (56 405) w stosunku do I pół. 2016 (55 653) zwiększyła się o 652 tj. o 1%, liczba zawałów serca zwiększyła się o 6% (1 919) z 31 647 w I pół. 2016 r. do 33 566 w I pół. 2017 r., natomiast liczba rozpoznań dusznicy bolesnej zmniejszyła się w tym okresie o 5,3% (1 267) z 24 106 w I półroczu 2016 r. do 22 839 w I półroczu 2017 r.

Niemniej jednak nadal choroby te są największym zagrożeniem życia Polaków, a w związku z tym świadczenia opieki zdrowotnej związane z ich leczeniem będą traktowane priorytetowo.

Jako przykład takiego podejścia można wymienić program kompleksowej opieki nad pacjentami po zawale mięśnia sercowego. Program ten ma na celu zapewnienie szybkiego dostępu do niezbędnych świadczeń związanych z kompleksową opieką nad pacjentem, w tym badań kontrolnych i rehabilitacji kardiologicznej. A zatem jest to jakościowo odmienne podejście do leczenia tego rodzaju schorzeń, gdzie nie tylko zachęca się do interwencji w okresie ostrym, jak było dotychczas, ale również dba się o pacjenta w okresie późniejszym. Wykonywanie przez świadczeniodawców świadczeń w taki sposób jest też premiowane finansowo.

W kontekście leków uprzejmie informuję, że NFZ finansuje wyłącznie leki, które są świadczeniami gwarantowanymi, określonymi w art. 15 ust. 2 pkt 14 – 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696).

Ponadto uprzejmie informuję, że zgodnie z rejestrem podmiotów leczniczych, od dnia 12 listopada 2015 r. do dnia 30 września 2017 r. działalność leczniczą zakończyło 17 podmiotów prywatnych udzielających całodobowych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Przy czym część tych podmiotów została przejęta i działalność jest prowadzona przez inne podmioty.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

[1] Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (red. B. Wojtyniak, P. Goryński, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego– Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2016).

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=25645B101FA4BF2FC12581ED00501B20&view=1o

Interpelacja nr 16590

do ministra zdrowia

w sprawie realizacji przepisów ustawy o tzw. sieci szpitali

Zgłaszający: Marek Ruciński

Data wpływu: 19-10-2017

Szanowny Panie Ministrze,

sprawa sieci szpitali nadal budzi w wielu uzasadniony niepokój oraz obawy. Obecnie dzieje się to za sprawą opublikowanego projektu wyliczania ryczałtu dla placówek znajdujących się w sieci i informacji o jego wysokości na czwarty kwartał 2017 r., którą regionalne oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przekazały dyrektorom szpitali.

Według wielu dyrektorów szpitali, opublikowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy wzory, są w takim stopniu skomplikowane i niezrozumiałe, że wyliczyć samodzielnie ryczałt przysługujący danej placówce – mając przy tym dwie zmienne, których wartość może być uznaniowa – można na wiele sposobów. Podobny problem dotyczy rozporządzenia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Wątpliwości budzi też fakt – na co zwracałam uwagę m.in. podczas sejmowej debaty poświęconej tzw. sieci szpitali, że przy wyliczaniu ryczałtu, Narodowy Fundusz Zdrowia bierze pod uwagę koszty wykonania procedur z roku 2015, a nie z roku ubiegłego. Wiele szpitali może na tym stracić nawet kilka procent swojego obecnego budżetu.

Ponadto, szczególnie niepokojąca w tym wypadku jest sytuacja oddziałów intensywnej terapii oraz tych, gdzie trafiają pacjenci po udarze. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania nie zostały one ujęte. Oznacza to, że te świadczenia nie będą wyłączone z ryczałtu więc po jego przekroczeniu nie mają zabezpieczonego finansowania, a nie mogą odmówić realizacji świadczeń. To może pogorszyć sytuację finansową placówek medycznych i brak możliwości otrzymania zapłaty za faktycznie wykonaną pracę.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy ministerstwo planuje podjąć czynności szkoleniowe dla szpitali mające na celu usprawnienie realizacji umowy w czwartym kwartale br. i w wyliczaniu ryczałtu na następny okres rozliczeniowy?
 2. Czy ministerstwo przewiduje zmiany w sposobie finansowania oddziałów intensywnej terapii i udarowych, by nie pogarszać sytuacji placówek, które realizują te świadczenia, ale ryczałt nie pokrywa rzeczywistych potrzeb?
 3. Czy mając wiedzę od dyrektorów szpitali Ministerstwo planuje wprowadzić zmiany w sposobie obliczania ryczałtu na następne okresy rozliczeniowe w formie uproszczenia projektowanych wzorów?
 4. Czy Ministerstwo Zdrowia jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób wyliczane są dwie wartości w obowiązującym wzorze tj. Ql,s,i (współczynnik korygujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego, dla danego świadczeniodawcy l) oraz Ql,a,j (współczynnik korygujący świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, dla danego świadczeniodawcy l)?

Łączę wyrazy szacunku,
Marek Ruciński

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=DD6BAE0FC3FECF46C12581C200430FA6&view=1

 

Odpowiedź na interpelację nr 16590

w sprawie realizacji przepisów ustawy o tzw. sieci szpitali

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 08-12-2017

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na interpelację nr 16590 Pana Marka Rucińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w ww. sprawie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej szkoleń dla szpitali informuję, że osobiście przeprowadziłem wiele spotkań szkoleniowych z dyrektorami szpitali i innymi osobami zajmującymi się rozliczaniem umów z NFZ, dotyczących zarówno omówienia realizacji umów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), jak i  wyjaśnienia rozporządzeń dotyczących zasad budowy i rozliczania ryczałtu. Dla przykładu w województwie wielkopolskim w Poznaniu odbyłem trzy spotkania, z tego dwa dotyczące w szczególności rozliczenia ryczałtu PSZ, tj.: w dniu 5 października br. spotkanie z dyrektorami szpitali i kadrą zarządzającą szpitali wielkopolskich oraz 19 października br. spotkanie z dyrektorami szpitali i menadżerami ochrony zdrowia w ramach Forum Szpitali Klinicznych. Ponadto spotkania informacyjne prowadzą również centrala i oddziały wojewódzkie NFZ.

Odnosząc się do kwestii dotyczącej sposobu finansowania oddziałów udarowych, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej nie są planowane zmiany sposobu finansowania świadczeń w tym zakresie. Należy podkreślić, że większość świadczeń opieki zdrowotnej w ramach PSZ jest finansowana w ramach ryczałtu, w związku z tym świadczenia te nadal będą wykonywane przez świadczeniodawców. W tym kontekście warto również wskazać, że niezależnie od formy finansowania w PSZ, jest zachowany dotychczasowy sposób sprawozdawania świadczeń uwzględniający wartości względne (taryfy) poszczególnych świadczeń. W przypadku świadczeń finansowanych ryczałtem PSZ te wartości względne (taryfy) uwzględnia się przy wyliczeniu ryczałtu na kolejny okres. Wynika z tego, że kwestia właściwego finansowania poszczególnych zakresów świadczeń jest przede wszystkim pochodną ustalonej na odpowiednim poziomie taryfy świadczeń. Pierwszy okres rozliczeniowy, związany z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej w formie ryczałtu PSZ, pozwoli NFZ, w oparciu o dane sprawozdawcze uzyskiwane od świadczeniodawców, na dokonanie bieżącej analizy poziomu dostępności do wskazanych świadczeń.

Odnosząc się natomiast do finansowania oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii (OAIT) uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r., w związku ze zmianą zarządzenia Prezesa Funduszu, będzie możliwe sprawozdawanie lub rozliczanie świadczeń udzielanych w OAIT, po każdym okresie sprawozdawczym, czyli po zakończeniu każdego miesiąca w ramach ryczałtu nawet w przypadku gdy hospitalizacja nie została zakończona Jednocześnie hospitalizacje realizowane wyłącznie w OAIT będą również rozliczone w ramach ryczałtu obejmującego IV kw. br na ww. zasadach.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej wzoru obliczania wysokości ryczałtu PSZ informuję, że przewiduje on wiele sytuacji, mających wpływ na finansowanie podmiotów leczniczych w ramach ryczałtu. Z tym jest związany obecny kształt regulacji. Warto jednocześnie zaznaczyć, że ryczałt jest obliczany przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ, które przygotowane są do przeprowadzania tych obliczeń.

Odnosząc się do pytania dotyczącego współczynników korygujących Ql,s,i oraz Ql,a,j, które są uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (Dz. U. poz. 1242), pełna definicja tych współczynników znajduje we wskazanym rozporządzeniu. Z definicji tej wynika, że współczynniki te nie są wyliczane, lecz przyjmują wartość określoną w stosownym zarządzeniu Prezesa NFZ, wydanym na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=79F8587BA880CF91C12581F300505FBD&view=1o

Interpelacja nr 18832

do ministra zdrowia

w sprawie opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach

Zgłaszający: Marek Ruciński

Data wpływu: 18-01-2018

Szanowny Panie Ministrze,

środki przeznaczane na polski system ochrony zdrowia od lat są niewystarczające. Liczne nadwykonania bardzo często skutkują zadłużaniem się szpitali. Jednocześnie w wielu placówkach finansowana ze środków publicznych jest opieka duszpasterska. Rozumiem konieczność dbania o zdrowie pacjentów – nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychicznym i duchowym, bowiem ono ma nie mniejsze znaczenie w całym procesie leczenia. Jednak w XXI wieku należy oczekiwać przede wszystkim opieki wyszkolonych specjalistów z zakresu psychologii, których w dalszym ciągu w szpitalach jest zbyt mało.

Z budżetu, którym dysponuje NFZ powinny być finansowane świadczenia o charakterze medycznym – w tym m.in. profesjonalna opieka psychologów, a nie opieka duszpasterska.
Z założenia tego rodzaju opieka i wizyty duszpasterzy na oddziałach powinny być realizowane w ramach misji, której podjął się kościół w opiece nad chorymi.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Czy prawdą jest, że NFZ finansuje opiekę duszpasterską w szpitalach?

 2. Jakie środki z budżetu NFZ przeznaczane są corocznie na opiekę duszpasterską w szpitalach publicznych?

 3. Na podstawie jakich umów środki te przekazywane są konkretnym osobom/podmiotom?

 4. Czy ministerstwo rozważało profesjonalizację opieki psychologicznej nad pacjentami poprzez zwiększenie liczby wykwalifikowanych psychologów w placówkach medycznych?

 5. Czy ministerstwo planuje zwiększenie nakładów na działanie poradni psychologicznych dla pacjentów, którzy zakończyli leczenie szpitalne?

Z wyrazami szacunku
Marek Ruciński

źródło: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=6B38A57B0052706DC125821A00502790&view=1

Odpowiedź na interpelację nr 18832

w sprawie opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 02-02-2018

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją Pana Marka Rucińskiego, Posła na Sejm RP, z dnia 26 stycznia 2018 r. (nr 18832), dotyczącą opieki duszpasterskiej w polskich szpitalach, proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

Uprzejmie informuję, że w pełni podzielam zdanie o konieczności dbania o zdrowie pacjenta – nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również psychicznym i duchowym, ponieważ, jak słusznie zauważył Pan Poseł, ma ono nie mniejsze znaczenie w całym procesie leczenia.

Stanowisko takie podzielił również ustawodawca, który w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm.) w rozdziale 10 uregulował prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej.

Zgodnie z art. 36 ww. ustawy pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ma prawo do opieki duszpasterskiej.

Koszty realizacji prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej ponosi podmiot leczniczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej (art. 38 ww. ustawy).

Koszty w powyższym zakresie nie mogą być więc ponoszone bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ponieważ finansuje on wyłącznie koszty świadczeń opieki zdrowotnej.

Jeżeli natomiast chodzi o wskazaną przez Pana Posła opiekę psychologiczną, uprzejmie informuję, że świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń psychologicznych (porad lub sesji psychoterapii), które są świadczeniami gwarantowanymi i są realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386, ze zm.).

Z porównania planu finansowego NFZ z 2018 r. w stosunku do planu finansowego NFZ z 2017 r. wynika, że nastąpił wzrost nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień o 4,85%.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=4528BABFC4838C92C125822C0051B483&view=1o

Zapytania poselskie

Zapytanie nr 2283

do ministra zdrowia

w sprawie trudnej sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Zgłaszający: Lidia Gądek

Data wpływu: 07-03-2017

Zważywszy na przyśpieszenie prac zmierzających do ustanowienia sieci szpitali w Polsce, pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazł się Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem.

Monospecjalistyczny szpital rehabilitacyjny zlokalizowany w stolicy Tatr posiada w swej strukturze: 3 oddziały stacjonarnego leczenia rehabilitacyjnego (łącznie 200 łóżek), 2 ośrodki dziennej rehabilitacji w tym jeden z kontraktem z NFZ, fizjoterapię ambulatoryjną, poradnię rehabilitacyjną oraz poradnię ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Opierając się na dotychczas udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia informacjach o planowanej sieci szpitali, trudno znaleźć odpowiedź na najważniejsze dla szpitala w Zakopanem pytanie: Czy placówka ma perspektywę funkcjonowania w ramach sieci szpitali w charakterze samodzielnego podmiotu publicznego z odrębnym kontraktem w ramach ryczałtu, po uprzednim wskazaniu przez dyrektora właściwego oddziału NFZ i po wyrażeniu zgody przez Ministra Zdrowia? Czy może szpital ma pełnić funkcję podwykonawcy w stosunku do ryczałtowo finansowanego szpitala, który znalazł się w sieci szpitali?

Trudno oprzeć się wrażeniu, iż intencją wprowadzanych zmian w zasadach funkcjonowania ochrony zdrowia jest uzależnienie prowadzenia intensywnej i kompleksowej rehabilitacji leczniczej od przekazywania środków z NFZ ze szpitala będącego w sieci do podmiotu prowadzącego stacjonarną i ambulatoryjną rehabilitację leczniczą. Realizacja tego planu zapewne doprowadzi do likwidacji samodzielnie funkcjonujących publicznych szpitali rehabilitacyjnych z uwagi na wymierne ograniczenie środków publicznych lub ich całkowite odcięcie, w przypadku gdy szpitale będące w sieci utworzą w swoich strukturach rehabilitację leczniczą.

Opisany najbardziej prawdopodobny scenariusz byłby rażąco niesprawiedliwy dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem, który stopień specjalizacji osiągał przez lata swojej działalności. Wiodącą pozycję placówki ze stolicy Tatr potwierdzają m.in.

– I miejsce w kategorii „Szpitale niezabiegowe” w prestiżowym rankingu „Bezpieczny Szpital Przyszłości 2016”, organizowanym przez „Rzeczpospolitą” oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia,

– I miejsce w ogólnopolskim konkursie Liderów Ochrony Zdrowia w kategorii „Bezpieczeństwo pacjenta”,

– I miejsce w plebiscycie „Lekarz Małopolski 2016” w kategorii „Szpital”,

– posiadany nieprzerwanie od 2009 r. Certyfikat Akredytacyjny wydawany przez Ministra Zdrowia,

– posiadany komplet certyfikatów jakościowych.

Wnosząc o ustosunkowanie się do powyższej treści interpelacji, proszę jednocześnie o wyczerpujące odpowiedzi na pytania:

– Jaka jest, w kontekście ustanowienia sieci szpitali, przyszłość Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem w krótkiej i długiej perspektywie?

– Dlaczego Minister Zdrowia sprzeciwił się umieszczeniu monospecjalistycznych szpitali rehabilitacyjnych na równi ze szpitalami onkologicznymi i pulmonologicznymi, dookreślając jednocześnie tzw. ścieżki wejścia na co najmniej 3 oddziały (zakresy) rehabilitacji leczniczej oraz co najmniej 1 ośrodek dziennej rehabilitacji?

źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=100C028D34C91E03C12580DE003BA9E8&view=2

Odpowiedź na zapytanie nr 2283

w sprawie trudnej sytuacji Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 12-04-2017

Szanowny Panie Marszałku,

zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tworzony system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) obejmie wyłącznie podmioty lecznicze udzielające świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, w warunkach stacjonarnych, będą kontraktowane w ramach PSZ jedynie jako dodatkowy zakres świadczeń, realizowany przez podmioty zakwalifikowane do tego systemu ze względu na fakt udzielania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, w odpowiednich profilach, w trybie (pełnej) hospitalizacji.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, które nie zostaną objęte finansowaniem w ramach PSZ, będą nadal kontraktowane na dotychczasowych zasadach, tj. w ramach postępowań konkursowych, ogłaszanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w ramach zakresu rehabilitacji leczniczej w oparciu o obowiązujące plany zakupu świadczeń zdrowotnych, tak jak obecnie.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=204DC005495D4CE6C1258102003568A3&view=2

Zapytanie nr 6344

do ministra zdrowia

w sprawie likwidacji przychodni ogólnostomatologicznej w Koziegłowach

Zgłaszający: Izabela Leszczyna

Data wpływu: 27-11-2017

Gmina i miasto Koziegłowy leży w północno-wschodniej części województwa śląskiego w powiecie myszkowskim. Zamieszkuje ją ponad 14 tys. mieszkańców.

Na terenie Koziegłów znajduje się jedna publiczna jednostka świadcząca usługi ogólnostomatologiczne – Przychodnia przy ul. 3 Maja 25 prowadzona przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Z uwagi na wykazywane przez mieszkańców zainteresowanie świadczonymi w przychodni usługami oraz w przekonaniu, że pozwoli to na stworzenie odpowiednich warunków medycznych w gabinecie stomatologicznym w Koziegłowach, również w zakresie profilaktyki i leczenia dzieci i młodzieży, Gmina Koziegłowy w ostatnim czasie doposażyła jednostkę w nowy unit stomatologiczny wraz z niezbędnym osprzętowaniem. Udzielone przez samorząd wsparcie w kwocie 50.000 zł nie wystarczyło, aby w ocenie Komisji NFZ przedłużyć przychodni kontrakt na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z pytaniami:

1. Dlaczego wbrew zapewnieniom Pana Ministra i Pani Premier, publiczne jednostki ochrony zdrowia nie mają przedłużonych kontraktów i są zastępowane przez jednostki niepubliczne?

2. Jakie działania zostały podjęte przez Pana Ministra, aby podwyższyć konkurencyjność przedmiotowej jednostki i zwiększyć jej szanse na rywalizację w konkursie NFZ nie tylko kosztami świadczonych usług, ale także w innych kategoriach?

3. Czy według Pana Ministra samorządy powinny inwestować w osprzętowanie znajdujących się na ich terenie SPZOZ, jeśli w konsekwencji dofinansowane jednostki nie otrzymują przedłużenia kontraktu z NFZ?

Z poważaniem

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=71DD06D805BBCEDFC12581E8004F0ACB&view=2

Odpowiedź na zapytanie nr 6344

w sprawie likwidacji przychodni ogólnostomatologicznej w Koziegłowach

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 19-01-2018

Szanowny Panie Marszałku,

zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji, należy wyłącznie do kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia. Powyższe zadania w imieniu Funduszu realizują dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Funduszu, co wynika z art. 107 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. – Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.).

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poinformował Ministra Zdrowia, iż postępowanie konkursowe do którego przystąpił Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, którego celem było zabezpieczenie dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych na obszarze obejmującym gminę Koziegłowy, zakończyło się wyborem oferty konkurencyjnego podmiotu leczniczego. Obydwie oferty zostały poddane ocenie pod względem m.in. jakości, kompleksowości, dostępności oraz ceny zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1372 z późn. zm.). zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kryteriów wyboru ofert.

Oferta SPZOZ w Myszkowie okazała się mniej konkurencyjna w zawiązku z powyższym ze świadczeniodawcą nie podpisano umowy.

Należy zaznaczyć, iż ww. ustawa nakłada na Narodowy Fundusz Zdrowia obowiązek zapewnienia równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy i w tym kontekście faworyzowanie jakiegokolwiek podmiotu ze względu na jego publiczny status należy uznać za sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Niemniej jednak Minister Zdrowia dostrzegając potrzebę stabilizacji rynku usług medycznych finansowanych ze środków publicznych, w drodze rozporządzenia w sprawie kryteriów wyboru ofert ustalił dodatkowe punkty w postępowaniu konkursowym dla tych podmiotów leczniczych, które realizowały świadczenia w ramach umów z NFZ. Dzięki temu rozwiązaniu pozycja konkurencyjna podmiotów leczniczych dotychczas realizujących świadczenia finansowane przez NFZ jest lepsza względem zupełnie nowych oferentów.

Zdaniem Ministra Zdrowia wsparcie finansowe publicznych podmiotów leczniczych przez jednostki samorządu terytorialnego jest działaniem pożądany ponieważ służy m.in. poprawie jakości udzielonych świadczeń. Niemniej jednak nie każda inwestycja samorządu w podmiot leczniczy zwiększa jego konkurencyjność w postępowania konkursowym. Należy zwrócić uwagę, iż w postępowaniu konkursowym oferty zostają poddane ocenie według wybranych paramentów, których spełnienie zwiększa szanse na podpisanie umowy z NFZ. Decyzje inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego powinny uwzględniać również kryteria dodatkowo oceniane zdefiniowane w ww. rozporządzeniu, w kontekście pozycji negocjacyjnej publicznych podmiotów leczniczych.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=4C628B4036A25F55C125821E004EF203&view=2

Zapytanie nr 6393

do ministra zdrowia

w sprawie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Zgłaszający: Andrzej Maciejewski

Data wpływu: 06-12-2017

Warszawa, dnia 9 października 2017 r.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu nie otrzymał umowy na świadczenie usług w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej dla dorosłych i fizjoterapii dla dzieci. Szpital zapewnia, że będzie walczyć o finansowanie obu fizjoterapii. Decyzja NFZ jest krzywdząca nie tylko dla szpitala, ale przede wszystkim dla pacjentów. W placówce są fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, wysokospecjalistyczny sprzęt, kriokomora jedyna w Radomiu i w regionie czy zabiegi typu fango.

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350, z późn. zm.) – uprzejmie proszę Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 1. Czy istnieje możliwość przyznania finansowania na świadczenie usług w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej dla dorosłych i fizjoterapii dla dzieci w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu?

Z poważaniem,
Andrzej Maciejewski
Poseł na Sejm RP

źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=158D2F4340149E88C12581EF004F6125&view=2

Odpowiedź na zapytanie nr 6393

w sprawie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 22-12-2017

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na zapytanie Pana Posła Andrzeja Maciejewskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie nie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Radomiu uprzejmie wyjaśniam:

W konkursie ofert przeprowadzanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), oferta złożona przez świadczeniodawcę powinna spełniać wymagania konieczne do udzielania świadczeń określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522 ze zm.).

Na wybór oferty w postępowaniu konkursowym wpływ ma liczba punktów uzyskana na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1372 z późn. zm.).

Szczegółowe kryteria wyboru ofert, są to warunki, których spełnienie decyduje o miejscu oferty w rankingu wszystkich ofert złożonych w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które nie podlegały odrzuceniu (oferta Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu nie została odrzucona) i służą wyłonieniu najlepszych oferentów spośród wszystkich, którzy przystąpili do konkursu.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu uzyskał niższą liczbę punktów rankingowych, a w konsekwencji oznaczało to wybór ofert konkurencyjnych świadczeniodawców. Pomimo, że pozostali oferenci nie wskazali w ofercie posiadania kriokomory, to niespełnienie przez nich tego kryterium, nie wykluczyło ich z możliwości zawarcia z nimi umowy.

Wobec faktu, że mieszkańcy Radomia mają zabezpieczoną dostępność do świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w 12 miejscach udzielania świadczeń, które gwarantują realizację świadczeń na najwyższym poziomie, Mazowiecki Oddział Wojewódzkim NFZ aktualnie nie przewiduje ogłaszania postępowania konkursowego na ten zakres świadczeń dla tego obszaru i na bieżąco monitoruje poziom dostępności do świadczeń i w sytuacjach uzasadnionych podejmował będzie działania zmierzające do jej poprawy.

Jednocześnie trzeba podkreślić, że w przypadku gdyby wybrany w konkursie ofert świadczeniodawca nie wywiązywał się z zawartej umowy to Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ rozwiąże umowę i ogłosić nowy konkurs ofert. Również w przypadku gdy zwiększona zostanie w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia kwota na świadczenia rehabilitacyjne (np. wzrosną przychody z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne) może zostać ogłoszone nowe postępowanie konkursowe.

Główną zasadą przeprowadzanych konkursów ofert jest zasada równego traktowania wszystkich świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Komisja konkursowa w trakcie trwania postępowania – na każdym jego etapie – zobowiązana jest podejmować czynności z zachowaniem powyższej zasady w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

Wszyscy uczestnicy konkursu ofert składają oferty na jednakowych zasadach – stosowane są jednolite kryteria oceny ofert, jednolite warunki realizacji świadczeń, jednolite szablony postępowań dla każdego oferenta, a aktualne udzielanie świadczeń w ramach umowy z NFZ nie stanowi gwarancji zawarcia tej umowy ponownie przez dotychczasowego realizatora. Konkurencyjny tryb postępowania poprzedzającego zawarcie umowy daje możliwość wyboru albo odrzucenia w rozstrzygnięciu ofert podmiotów, które dotychczas realizowały umowy bądź wybór albo odrzucenie ofert nowych podmiotów, które nie posiadały dotąd zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Należy w związku z tym wskazać, że wprowadzony od dnia 1 października br. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieć szpitali) zapewnia podmiotom leczniczym zakwalifikowanym do tego systemu stabilizację funkcjonowania (w tym stabilizację finansową) poprzez zawieranie kontraktów na 4 lata, bez konieczności udziału w cyklicznych postępowaniach konkursowych w zakresach lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych oraz rehabilitacji leczniczej realizowanej w warunkach stacjonarnych lub oddziału dziennego.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

Zapytanie nr 6420

do ministra zdrowia

w sprawie niedostatecznej infrastruktury ochrony zdrowia seniorów w Polsce

Zgłaszający: Marzena Okła-Drewnowicz

Data wpływu: 13-12-2017

Szanowny Panie Ministrze!

Wszelkie działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych powinny być ukierunkowane na wydłużanie ich aktywności, zarówno społecznej jak i zawodowej oraz stwarzanie prawidłowo funkcjonującego systemu opieki nad nimi.

Niestety stan infrastruktury ochrony zdrowia skierowanej do seniorów w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej, w Polsce jest niezadowalający. Do czasu wprowadzenia tzw. ustawy o sieci szpitali w naszym kraju funkcjonowały 34 oddziały geriatryczne, było to 728 łóżek geriatrycznych. Oznacza to, że w Polsce przypada średnio 1,8 ww. łóżka na 100 tys. mieszkańców. W pozostałych krajach europejskich wskaźniki te są o wiele wyższe. W Belgii jest średnio 75 łóżek na 100 tys. mieszkańców, w Austrii 25, w Szwecji 24,4, na Słowacji 14, w Czechach 6.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytania:

 1. Ile oddziałów geriatrycznych jest w naszym kraju po wejściu w życie tzw. ustawy o sieci szpitali?

 1. Jak Pan Minister widzi zapewnienie opieki geriatrycznej, w tym oddziałów geriatrycznych oraz ilości łóżek na oddziałach przystosowanych do potrzeb osób starszych?

Marzena Okła–Drewnowicz
Poseł na Sejm RP

źródło:http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=B9FDE9B054DF37D9C12581F6004CC08B&view=2

Odpowiedź na zapytanie nr 6420

w sprawie niedostatecznej infrastruktury ochrony zdrowia seniorów w Polsce

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza

Warszawa, 19-01-2018

Szanowny Panie Marszałku,

w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), świadczenia w profilu geriatria są realizowane przez szpitale zakwalifikowane do poziomów szpitali III stopnia oraz szpitali ogólnopolskich. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu zabezpieczenia (Dz.U. z 2017r. poz. 1163), szpital zakwalifikowany do poziomu szpitali I albo II stopnia, który będzie udzielał świadczeń w ramach profilu choroby wewnętrzne, w tym świadczeń możliwych do realizacji w ramach profilu geriatria, otrzyma środki finansowe na świadczenia geriatryczne w ramach PSZ.

Kluczową kwestią dla rozwoju opieki geriatrycznej w Polsce jest wykształcenie odpowiedniej liczby specjalistów tej dziedziny medycyny, w związku z czym właściwym kierunkiem powinno być rozwijanie oddziałów geriatrycznych przede wszystkim w szpitalach powiązanych z uczelniami medycznymi. W dłuższej perspektywie należy dążyć do stworzenia warunków, w których na wszystkich oddziałach zachowawczych, na których hospitalizowane są osoby w wieku podeszłym, istnieć będzie możliwość konsultacji z lekarzem specjalistą w dziedzinie geriatrii. Takie działania są bardziej racjonalne i stanowią lepszą odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi system opieki szpitalnej w związku ze starzeniem się społeczeństwa, niż dążenie za wszelką cenę do zwiększenia liczby wyodrębnionych oddziałów geriatrycznych. W tym kontekście należy dodać, że obowiązek przeprowadzenia oceny geriatrycznej istniał dotychczas i dotyczył większości szpitali. Zgodnie z § 6a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2295) świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta (z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym). A zatem przedmiotowa procedura powinna być przeprowadzana w szpitalu niezależnie od faktu posiadania w ramach struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego oddziału geriatrycznego.

PSZ stanowić ma dominującą formę zapewnienia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w szpitalach w trybie ostrym. Nie oznacza to jednak całkowitego zastąpienia przez ten system modelu kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na zasadzie konkursów ofert lub rokowań, który zostanie również zachowany. Niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ nie oznacza więc, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego Funduszu będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania konkursowe, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o plan zakupu świadczeń, sporządzony na dany rok i uwzględniający wnioski zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze pytanie dotyczące liczby oddziałów geriatrycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych po wejściu w życie systemu PSZ, uprzejmie informuję, iż w ramach ryczałtu PSZ świadczenia w omawianym zakresie są udzielane w 46 oddziałach szpitalnych. Ponadto, w wyniku rozstrzygniętych postępowań w sprawie zawarcia umów płatnik świadczeń zawarł dodatkowo 8 umów na realizację tych świadczeń poza systemem PSZ.

Z poważaniem,
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Gryza

źródło:http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/interpelacjaTresc.xsp?documentId=55C2FBB8694674C8C125821F005109E9&view=2