Zrealizowane zadania w Ministerstwie Zdrowia

Najważniejszy zrealizowany projekt –

  • „sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych.

Od samego początku kierowałem i odpowiadałem za ten wielki projekt. Został on skutecznie przygotowany i wdrożony, co nie zawsze się udaje. Kierowałem nim przy udziale ekspertów NFZ i zewnętrznych oraz pracowników Ministerstwa Zdrowia oraz sam w znacznej mierze  budowałem zarówno projekt jak i jego należyte oprzyrządowanie prawne i funkcjonalne.

Sieć szpitali udało się skutecznie opracować, przygotować i wdrożyć.

Inne najistotniejsze zrealizowane projekty i zadania:

  • wprowadzenie w ramach sieci szpitali rozwiązań premiujących jakość świadczeń opieki zdrowotnej,

  • ograniczenie możliwości żądania przez NFZ zwrotu kosztów świadczeń od pacjenta, poprzez stworzenie prawnej możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia po terminie, jeśli istniały warunki do takiego zgłoszenia,

  • przygotowanie, wydanie i bieżące nowelizowanie rozporządzenia określającego kryteria oceny ofert w postępowaniu konkursowym dotyczącym zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

  • wdrażanie ministerialnych funduszy europejskich, programów operacyjnych POIŚ oraz POWER,

  • wdrażanie programów pomocowych – Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy,

  • przeprowadzenie noweli ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zmiany wprowadzającej m.in.: możliwość prowadzenia rejestrów medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, obowiązek przekazywania danych do rejestrów medycznych oraz obowiązek przekazywania danych z rejestrów medycznych,

  • pełnienie funkcji Przewodniczącego Komitetu ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia,

  • nadzorowanie i wspólopracowywanie, w zakresie dotyczącym naboru projektów do finansowania ze środków europejskich, rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z  sektora zdrowia przygotowywanych przez Ministra Zdrowia i przedstawianych Komitetowi Sterującemu,